Všeobecné obchodné podmienky a licenčné podmienky pre používanie platformy GOPALL

1. PREAMBULA A DEFINÍCIA POJMOV Platforma slúži na sprostredkovanie výmeny PREPRAVNÝCH OBALOV medzi Užívateľmi, pričom držiteľom licencie a všetkých práv spojených s užívaním Platformy je spoločnosť GOPALL s.r.o., so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava Slovenská republika, IČO: 52606252, DIČ: 2121101048, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 140734/B, e-mailová adresa: hello@staging-gopall.com, (ďalej aj ako „Spoločnosť“ v príslušnom gramatickom tvare). Spoločnosť je vlastníkom a/alebo oprávneným užívateľom všetkých práv duševného vlastníctva týkajúcich sa Platformy (vrátane Mobilnej aplikácie) a obsahu v nej publikovaného (najmä, avšak nie výlučne, softvéru, označení, log, ochranných známok a pod.), s výnimkou práv duševného vlastníctva tretích osôb a tento nesmie byť bez súhlasu Spoločnosti žiadnym spôsobom použitý. Jeho uvedenie v Platforme (vrátane Mobilnej aplikácie) nesmie byť chápané ako priame, či nepriame, ani iné udelenie licencie alebo práva, resp. súhlasu na použitie akéhokoľvek práva duševného vlastníctva Spoločnosti alebo akejkoľvek tretej strany bez súhlasu Spoločnosti. Platforma je určená primárne pre prepravcov, t.j. podnikateľov, ktorí vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť predovšetkým v oblasti cestnej nákladnej prepravy s využitím PREPRAVNÝCH OBALOV a majú záujem o optimalizáciu/zefektívnenie svojej podnikateľskej činnosti s využitím služby výmeny PREPRAVNÝCH OBALOV prostredníctvom funkcií Platformy. Platforma nie je určená pre fyzické osoby spotrebiteľov, ktorí pri uzatváraní a plnení zmluvy založenej súhlasom s týmito VOP a používaní funkcií Platformy, nekonajú v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, t.j. pre osoby ktorých záujmom a cieľom nie je jej využívanie pre vlastné podnikateľské účely. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú (i) právne vzťahy týkajúce sa Platformy, (ii) práva a povinnosti Spoločnosti vo vzťahu k Užívateľom Platformy a (iii) niektoré základné práva a povinnosti medzi Užívateľmi Platformy navzájom. Vymeniteľnosť PREPRAVNÝCH OBALOV spočíva v tom, že po doručení nákladu a jeho vyložení z PREPRAVNÝCH OBALOV sa tieto nemusia vrátiť prepravcovi – Užívateľovi, ktorý tovar doručil, ale sa použijú na dopravu iného nákladu/tovaru iným prepravcom – Užívateľom, pričom podmienky výmeny si Užívatelia dohodnú s využitím funkcií Platformy. Vymeniteľnosť PREPRAVNÝCH OBALOV je obmedzená iba ich vyhovujúcim technickým stavom a súhlasom Užívateľov s ich vzájomnou výmenou. Pojmy používané v týchto VOP majú význam uvedený nižšie, ak nie je výslovne uvedené inak. 1.1. Platforma: Platformou sa rozumie aplikácia GOPALL (ďalej aj ako „Platforma“ v príslušnom gramatickom tvare) ako počítačový program, ktorá je Autorským dielom Spoločnosti. Platforma je osobitne chránená Autorským zákonom vrátane súvisiacich právnych predpisov a slúži na sprostredkovanie výmeny PREPRAVNÝCH OBALOV medzi Užívateľmi, ktorí majú na strane ponuky a dopytu záujem o výmenu PREPRAVNÝCH OBALOV s využitím Platformy. Súčasťou Platformy je aj Mobilná aplikácia, pričom podmienky týchto VOP a poskytovanej licencie sa primerane vzťahujú aj na používanie Mobilnej aplikácie, ak nie je výslovne uvedené inak. 1.2. Mobilná aplikácia: Podporná Mobilná aplikácia k Platforme slúži Užívateľovi na urýchlenie komunikácie a výmeny dokumentácie ohľadne jednotlivých dodaní PREPRAVNÝCH OBALOV medzi Užívateľmi (ďalej aj ako ,,Mobilná aplikácia“ v príslušnom gramatickom tvare), neobsahuje však všetky funkcie Platformy. Mobilnú aplikáciu k Platforme je možné si bezplatne stiahnuť z ,,app store“ alebo ,,google play“ na mobilný telefón. Mobilná aplikácia bude po jej stiahnutí a inštalácii spárovaná k Účtu Užívateľa v Platforme.  Mobilná aplikácia je prístupná na používanie výlučne pre registrovaných Užívateľov, ktorí majú v platforme vytvorený Účet a tretím osobám s Užívateľským prístupom vytvoreným Užívateľom v zmysle týchto VOP, primárne však pre Vodičov. Sťahovanie, inštaláciu a používanieMobilnej aplikácie uskutočňuje Užívateľ, resp. osoba s Užívateľským prístupom vytvoreným Užívateľom samostatne, na vlastné riziko a zodpovednosť. 1.3. Užívateľ: Užívateľom sa rozumie každý riadne registrovaný užívateľ Platformy, ktorý je podnikateľom vykonávajúcim obchodnú činnosť (predovšetkým nie však výlučne v oblasti nákladnej cestnej dopravy – prepravca), t.j. fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba – obchodná spoločnosť a vyjadril súhlas s týmito VOP tak, že ich v celom rozsahu akceptoval v rámci svojej registrácie v Platforme. 1.4. Prepravný obal: PREPRAVNÝMI OBALMI sa rozumejú všetky druhy obalov, ktoré v sebe zahŕňa Platforma, predovšetkým europalety (drevenné, plastové), giterboxy a iné obaly (ďalej aj ako ,,PREPRAVNÝ OBAL“ v príslušnom gramatickom tvare). Druhy vymeniteľných PREPRAVNÝCH OBALOV, ktoré využíva Platforma sú súčasťou Platformy, pričom Spoločnosť si vyhradzuje právo tieto druhy PREPRAVNÝCH OBALOV pre účely Platformy kedykoľvek meniť a upravovať. 1.5. Účet: Účet v Platforme je súkromný účet Užívateľa (ďalej aj ako ,,Účet“ v príslušnom gramatickom tvare). Účet nesmie používať nikto okrem Užívateľa a osôb, ktorým Užívateľ udelil prostredníctvom Platformy Užívateľský prístup k Účtu v Užívateľom určenom rozsahu. Účet, jeho obsah, všetky práva s ním spojené sú nedeliteľné, neprenositeľné, neprevoditeľné a viažu sa výlučne na osobu Užívateľa. Účet Užívateľa zriadený v Platforme pre účely jej používania Užívateľom je majetkom Spoločnosti s výnimkou peňažných prostriedkov – Depozitu, ktoré sú za podmienok v zmysle týchto VOP majetkom Užívateľa. 1.6. Užívateľský prístup: Užívateľský prístup predstavuje právo inej osoby určenej Užívateľom a to v rozsahu oprávnení udelených Užívateľom prostredníctvom Platformy, používať v mene a na účet Užívateľa konkrétne funkcie Platformy (ďalej aj ako ,,Užívateľský prístup“). Užívateľský prístup môže byť v nasledovných podobách: 1.6.1. Administrátor: Administrátorský prístup umožňuje určenej osobe prostredníctvom Platformy vykonávať všetky úkony a používať všetky funkcie Platformy /najmä (nie však výlučne) v mene a na účet Užívateľa vytvárať ponuky, dopyty, potvrdzovať objednávky, spravovať (meniť/upravovať) všetky údaje o Užívateľovi, pridávať/vytvárať a odoberať/rušiť Užívateľské prístupy tretích osôb (Administrátorov, Dispečerov, Vodičov), zadávať pokyny Vodičom, nahrávať do Platformy dokumenty, prezerať a spravovať Účet, spravovať (pracovať/disponovať) financie na Účte, požiadať o vrátenie/vyplatenie Depozitu za podmienok podľa týchto VOP, zrušiť registráciu Užívateľa/. Minimálne jedna osoba musí byť v Platforme uvedená ako Administrátor. (ďalej aj ako ,,Administrátor“ v príslušnom gramatickom tvare) 1.6.2. Dispečer: Dispečerský prístup umožňuje určenej osobe prístup do Platformy a umožňuje jej vykonávať obdobné úkony ako Administrátor, pričom Dispečer na rozdiel od Administrátora je oprávnený vytvárať/odoberať/rušiť Užívateľské prístupy výlučne pre Vodičov (t.j. nie je oprávnený vytvárať/odoberať/rušiť Užívateľské prístupy iných Administrátorov  a Dispečerov), prezerať Účet a pracovať/disponovať s financiami na Účte v rámci vytvárania Ponúk, Dopytov, Reakcií a Objednávok s výnimkou práva požiadať o vrátenie/vyplatenie Depozitu. Dispečer nie je oprávnený zrušiť registráciu Užívateľa v Platforme, ani meniť/upravovať údaje o Užívateľovi v Platforme.Dispečer môže, ale nemusí byť určený. V prípade, že Dispečer nie je určený, tak všetky oprávnenia a úkony na Účte vykonáva Administrátor. (ďalej aj ako ,,Dispečer“ v príslušnom gramatickom tvare) 1.6.3. Vodič: Prístup Vodiča umožňuje určenej osobe prístup do Platformy tým, že si stiahne Mobilnú aplikáciu do mobilného telefónu za účelom prijímania a vykonávania pokynov, ktoré mu zadáva spravidla Dispečer, resp. Administrátor, pričom nemá samotný prístup k Účtu Užívateľa. Vodič je oprávnený využívať iba konkrétne funkcie, ktoré mu umožňuje podporná Mobilná aplikácia. (ďalej aj ako ,,Vodič“ v príslušnom gramatickom tvare) Užívateľ je oprávnený kedykoľvek a bez udania dôvodu s využitím funkcií Platformy zrušiť Užívateľský prístup tretej osoby. Zrušenie Užívateľského prístupu Užívateľom sa nevzťahuje na úkony, ktoré boli treťou osobou vykonané do momentu zrušenia prístupu a za tieto v celom rozsahu zodpovedá Užívateľ. 1.7. Kredit: Kredit predstavuje hodnotu peňažných prostriedkov vyjadrenú eurách na Účte Užívateľa, ktorého aktuálna hodnota sa Užívateľovi zobrazí po prihlásení do Účtu zriadeného v Platforme. Kredit je Platformou využívaný za účelom efektívneho sprostredkovania výmeny PREPRAVNÝCH OBALOV medzi Užívateľmi (ďalej aj ako ,,Kredit“ v príslušnom gramatickom tvare). Hodnota Kreditu pozostáva z Depozitu (peňažná časť Kreditu) a Kreditu nad rámec Depozitu, t.j. v prípade, ak Užívateľ odovzdal viac PREPRAVNÝCH OBALOV ako ich prijal (nepeňažná časť Kreditu). 1.8. Depozit: Depozit predstavuje peňažnú časť Kreditu (ďalej aj ako ,,Depozit“ v príslušnom gramatickom tvare), ktorú Užívateľ získava/navyšuje na svojom Účte a to (i) bankovým prevodom peňažných prostriedkov alebo (ii) s využitím platobnej karty prostredníctvom platobnej brány alebo (iii) vkladom v hotovosti a to všetko na bankový účet určený/zaslaný Spoločnosťou Užívateľovi. Depozit je finančná zábezpeka slúžiaca ako protihodnota za PREPRAVNÉ OBALY. Slúži na krytie hodnoty PREPRAVNÝCH OBALOV, ktoré Užívateľ prijal od iného Užívateľa na vyrovnanie svojho obalového dlhu a za účelom úhrady Odmeny Spoločnosti za požívanie Platformy. Pri odovzdaní PREPRAVNÝCH OBALOV za iného Užívateľa sa tento Depozit (jeho príslušná časť) pripíše Užívateľovi, ktorý PREPRAVNÉ OBALY odovzdal. Výška Depozitu za jednotlivé druhy PREPRAVNÝCH OBALOV je zverejnená na webovej stránke www.gopall.com v rámci Cenníka. O vrátenie Depozitu môže Užívateľ požiadať kedykoľvek prostredníctvom Platformy. Depozit, ktorý nie je alokovaný v neukončených Objednávkach bude v takom prípade odoslaný na účet Užívateľa najneskôr na druhý pracovný deň od požiadania o jeho vyplatenie. Alokovaný Depozit bude Užívateľovi vrátený v závislosti od výsledku ukončených Objednávok a to po odpočítaní Odmeny v zmysle týchto VOP. Peniaze budú vrátené výlučne na účet Užívateľa, ktorý je určený  Užívateľom v Platforme. 1.9. Kredit nad rámec Depozitu: V prípade, ak Užívateľ prostredníctvom Platformy odovzdá viac PREPRAVNÝCH OBALOV, ako ich príjme navyšuje sa mu za tieto PREPRAVNÉ OBALY hodnota jeho Kreditu a to nad rámec Depozitu (ďalej aj ako ,,Kredit nad rámec Depozitu“ v príslušnom gramatickom tvare). Hodnota Kreditu nad rámec Depozitu predstavuje nepeňažnú časť Kreditu, ktorá je pre účely Platformy a jej používania vyjadrená v peniazoch (eurách). Užívateľ však nemá nárok na vyplatenie peňažnej hodnoty Kreditu nad rámec Depozitu, ale môže ho čerpať výlučne v tých istých tipoch/druhoch PREPRAVNÝCH OBALOV, ktoré odovzdal, nakoľko Platforma neslúži na predaj PREPRAVNÝCH OBALOV medzi Užívateľmi. 1.10. Cenník: Cenníkom sa pre účely týchto VOP rozumie cenník Spoločnosti, ktorý obsahuje jednotkové ceny Odmeny Spoločnosti za používanie Platformy pri sprostredkovaní výmeny PREPRAVNÝCH OBALOV medzi Užívateľmi, ktorého aktuálna a účinná verzia je zverejnená na webovej stránke www.gopall.com (ďalej aj ako ,,Cenník“ v príslušnom gramatickom tvare). Jednotkové ceny v Cenníku sú uvádzané bez dane z pridanej hodnoty (ďalej aj ako ,,DPH“), ak nie je v Cenníku výslovne uvedené inak. 1.11. Dopyt: Pod dopytom rozumieme stav, keď Užívateľ potrebuje vrátiť PREPRAVNÉ OBALY na adresu svojej nakládky alebo iné miesto, kde mu vznikol obalový dlh a požiada cez Platformu ostatných Užívateľov, aby tieto PREPRAVNÉ OBALY v jeho mene vrátili. Ide tak o situáciu, kedy Užívateľ PREPRAVNÉ OBALY potrebuje (ďalej aj ako ,,Dopyt“ v príslušnom gramatickom tvare). 1.12. Ponuka: Ponuka vzniká, ak Užívateľovi, ktorý realizoval prepravu s výmenou PREPRAVNÝCH OBALOV, boli mu vrátené PREPRAVNÉ OBALY na mieste vykládky a chce ich niekde odovzdať. V tomto prípade Platforma umožňuje Užívateľovi vytvoriť ponuku PREPRAVNÝCH OBALOV, v ktorej definuje, kde sa PREPRAVNÉ OBALY nachádzajú a v akom okolí je ich ochotný priviezť. (ďalej aj ako ,,Ponuka“ v príslušnom gramatickom tvare). 1.13. Reakcia: Platforma umožňuje realizovať online celý proces dodania alebo prevzatia PREPRAVNÝCH OBALOV a robiť tzv. reakciu na Dopyt alebo Ponuku online v reálnom čase (ďalej aj ako ,,Reakcia“ v príslušnom gramatickom tvare). Reakcia slúži na oslovenie iného Užívateľa a obsahuje informácie o tom, medzi akou Ponukou a Dopytom navrhuje Užívateľ uskutočniť výmenu PREPRAVNÝCH OBALOV. Užívateľ je oprávnený si prezerať Reakcie samostatne pre každú Ponuku a Dopyt a na základe rozhodnutia Užívateľa pokračovať na Objednávku, alebo Reakciu zamietnuť. 1.14. Objednávka: Objednávku vytvárajú navzájom dopytujúca strana – Užívateľ, ktorý  PREPRAVNÉ OBALY potrebuje a ponúkajúca strana Užívateľ, ktorý PREPRAVNÉ OBALY má (ďalej aj ako ,,Objednávka“ v príslušnom gramatickom tvare). Objednávka sa vytvára online s využitím funkcií Platformy a definujú sa v nej všetky potrebné náležitosti za účelom výmeny PREPRAVNÝCH OBALOV medzi Užívateľmi. 1.15. Ukončená Objednávka: Ukončená Objednávka je splnenou Objednávkou v systéme Platformy. Ukončenie Objednávky je definované postupom v Platforme týchto VOP (ďalej aj ako ,,Ukončená Objednávka“ v príslušnom gramatickom tvare) 1.16. Autorský zákon: Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako ,,Autorský zákon“) alebo akýkoľvek zákon, ktorý tento zákon nahradí. 1.17. Obchodný zákonník: Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako ,,Obchodný zákonník“) alebo akýkoľvek zákon, ktorý tento zákon nahradí. 1.18. Zákon o DPH: Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako ,,Zákon o DPH“) alebo akýkoľvek zákon, ktorý tento zákon nahradí. 1.19. Pracovný deň: Znamená akýkoľvek deň okrem sobôt, nedieľ a dní, ktoré sú podľa zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, štátnymi sviatkami alebo ďalšími dňami pracovného pokoja (ďalej aj ako ,,Pracovný deň“ v príslušnom gramatickom tvare“). 1.20. Právne predpisy v SR: Všeobecne záväzné právne predpisy a vykonávacie predpisy (s vylúčením kolíznych noriem) platné a účinné v Slovenskej republike (ďalej aj ako ,,právne predpisy“).

2. PREDMET VOP

2.1. Spoločnosť bude Užívateľovi poskytovať užívateľské právo k Platforme (vrátane Mobilnej aplikácie) vo forme licencie udelenej Spoločnosťou Užívateľovi v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto VOP. 2.2. Tieto VOP predstavujú právne záväznú dohodou medzi Užívateľom Platformy a Spoločnosťou, ktorá je obchodnoprávnym a nie je spotrebiteľským vzťahom, nakoľko Platforma nie je určená užívateľom so statusom fyzických osôb (spotrebiteľov), ale výlučne podnikateľským subjektom a to tak fyzickým osobám podnikateľom, ako aj právnickým osobám (t.j. obchodným spoločnostiam). 2.3. Užívateľ akceptáciou a súhlasom s týmito VOP výslovne súhlasí, že písomná forma právneho úkonu – dohody/zmluvy medzi Užívateľom a Spoločnosťou sa v zmysle právnych predpisov považuje pre vylúčenie pochybností za zachovanú. 2.4. Na právny vzťah založený týmito VOP sa nevzťahujú právne predpisy upravujúce ochranu spotrebiteľa, ani nároky a povinnosti z týchto právnych predpisov vyplývajúce. Pre vylúčenie pochybností sa na právny vzťah založený týmito VOP vzťahujú primárne ustanovenia Obchodného zákonníka a Autorského zákona. 2.5. Na základe online registrácie Užívateľa do Platformy, ktorej predchádza obligatórna povinnosť vyjadrenia jeho súhlasu s oboznámením sa a akceptovaním týchto VOP sa Užívateľ zaväzuje dodržiavať všetky podmienky a povinnosti uvedené v týchto VOP. Užívateľ vyhlasuje, že s podmienkami a povinnosťami v zmysle VOP súhlasí bez výhrad a pripomienok, VOP si pred ich odsúhlasením podrobne preštudoval, pričom sa oboznámil sa s ich obsahom v rozsahu, ktorý považuje za dostatočný a potrebný. 2.6. Užívateľ vyhlasuje, že je týmito VOP viazaný a zaväzuje sa ich dodržiavať, rovnako ako sa zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy, dobré mravy a zaväzuje sa, že nebude v súvislosti s užívaním Platformy robiť žiadne úkony, ktoré by boli v rozpore s platnými právnymi predpismi, dobrými mravmi a týmito VOP. 2.7. Užívateľ akceptovaním a súhlasom s týmito VOP vyhlasuje, že má plnú  potrebnú spôsobilosť, právomoc a oprávnenie uzatvoriť a plniť túto dohodu založenú súhlasom s VOP, je oprávnený odsúhlasiť tieto VOP a dodržiavať ich ustanovenia. Za pravdivosť a úplnosť tohto vyhlásenia zodpovedá v celom rozsahu Užívateľ. 2.8. Oboznámenie sa s týmito VOP a ich akceptácia Užívateľom je podmienkou pre zobrazenie a používanie Platformy, ako aj používanie Mobilnej aplikácie. 2.9. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Spoločnosť má plné právo na základe vlastného uváženia odmietnuť alebo neumožniť Užívateľovi registráciu a vytvorenie Účtu v Platforme, a to aj bez uvedenia dôvodu. 2.10. Ak Užívateľ nesúhlasí s týmito VOP (celkom alebo z časti) alebo vystupuje ako fyzická osoba (spotrebiteľ), nie je oprávnený používať Platformu, ani registrovať sa na nej. V prípade, ak je už Užívateľ registrovaný, tak je povinný Platformu prestať používať a registráciu si bezodkladne zrušiť.

3. ZMENY A DOPLNENIA VOP

3.1. Spoločnosť si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia Užívateľa zmeniť alebo doplniť ustanovenia týchto VOP a akékoľvek iné dokumenty, na ktoré VOP odkazujú. 3.2 Zmena alebo doplnenie VOP nadobúda  účinnosť ich  zverejnením na webovej stránke www.gopall.com, ak nebude v zmenených alebo doplnených VOP uvedené inak. 3.3. Ďalšie používanie Platformy Užívateľom po nadobudnutí účinnosti zmeny alebo doplnenia, bude považované za súhlas so zmenami a doplnením VOP. Ak so zmenou alebo doplnením VOP Užívateľ nesúhlasí, tak je povinný ukončiť používanie Platformy a zrušiť si svoju registráciu v nej.

4. LICENCIA NA POUŽÍVANIE PLATFORMY

4.1 Spoločnosť v súlade s týmito VOP udeľuje Užívateľovi nevýhradnú licenciu na používanie Platformy. 4.2. Spôsob použitia licencie, t.j. používanie Platformy je povolené len na účely uvedené v týchto VOP a za účelom používania funkcií, ktoré Platforma poskytuje. Používanie Platformy je výhradne obmedzené na použitie Užívateľom a to výučne v súvislosti s prístupom Užívateľa k Platforme a jej používaním obvyklým spôsobom na účely, na ktoré je určená. Používanie Platformy na akýkoľvek iný účel a/alebo iným spôsobom je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti zakázané. 4.3. Užívateľ nie je oprávnený na iné použitie Platformy, najmä ju nie je oprávnený pozmeňovať kopírovať, vyhotovovať rozmnoženiny, upravovať, meniť, spracovávať, adaptovať, prekladať, vytvárať odvodené diela, distribuovať, licencovať, sublicencovať, predávať, prenášať, verejne zobrazovať, verejne vykonávať, verejne prenášať, verejne prezentovať, vysielať, spájať s inými dielami, obchodovať s Platformou alebo inak využívať Platformu. 4.4. Nie je prípustné používanie Platformy Užívateľom (najmä, nie však výlučne) ani na tieto účely: 4.4.1. zasielanie/šírenie nevyžiadaných správ (napríklad formou spamu); 4.4.2. zasielanie/šírenie hromadných dopytov, ktoré nie sú v súlade s účelom a funkciou Platformy; 4.4.3. zasielanie/šírenie všeobecnej reklamy a všeobecných ponúk; 4.4.4. využívanie na nezákonné, ilegálne alebo podvodné účely; 4.4.5. využívanie na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne-záväznými právnymi predpismi; 4.4.6. zasielanie/šírenie nepravdivých alebo klamlivých informácií; 4.4.7. akékoľvek porušovanie práv iných osôb (fyzických alebo právnických); 4.4.8. vytvárané fiktívnych účtov v Platforme; 4.4.9. zhromažďovanie dát, najmä takých, ktoré umožňujú vytvorenie profilu iného Užívateľa; 4.4.10. vkladanie dát, ktoré ovplyvňujú funkciu koncového zariadenia alebo softvéru Platformy; 4.4.11. vkladanie, upravovanie, pozmeňovanie, kopírovanie programových kódov; 4.4.12. zasielanie, vkladanie, šírenie obsahov, ktoré Spoločnosť alebo tretie osoby, napríklad iných Užívateľov obmedzujú, obťažujú alebo im škodia (ako napríklad výzvy na bojkot, reťazové listy, stalking, hrozby, urážky, ohováranie, diskriminácia, prejavy nenávisti, poškodzovanie podnikateľskej činnosti iných osôb, vyjadrenia sexuálneho charakteru, znázorňovanie brutality, násilia alebo nahoty a pod.); 4.4.13. zasielanie, vkladanie, šírenie obsahov, ktoré sú v rozpore s platnými právnymi predpismi, dobrými mravmi, týmito VOP alebo na odovzdávanie ktorých Užívateľ nemá oprávnenie. 4.5. Užívateľ nemá nárok na priebežné poradenstvo týkajúce sa Platformy, na dodávky aktualizácií alebo ďalších dátových nosičov, najmä nemá nárok na zdrojový kód, dekompiláciu alebo pozmenenie Platformy. Užívateľovi sa zakazuje používanie licencovaného softvéru Platformy na jeho ďalší vývoj formou pozmenenej verzie, alebo zhotovovanie kópií v prospech tretích osôb alebo iných Užívateľov. 4.6. Udelená licencia neoprávňuje Užívateľa na udelenie sublicencie alebo akýmkoľvek spôsobom odovzdávať dáta a možnosti užívania nadobudnuté s týmto softvérom Platformy tretím osobám, najmä neoprávňuje využívať softvér na vlastné ochranné práva týkajúce sa elektronického spracovania dát. 4.7. Používaním Platformy nevzniká Užívateľovi žiadne právo na akúkoľvek úpravu a/alebo zásahy do Platformy, ani na použitie práv patriacich Spoločnosti v súvislosti s Platformou. 4.8. Softvér Platformy a jeho zdrojový kód sú chránené autorskými právami v zmysle právnych predpisov. 4.9. Softvér Platformy zostáva majetkom Spoločnosti. Je možné, že softvér Platformy obsahuje kódy, ktoré sú v duševným vlastníctvom tretích osôb, vrátanie odkazov na tieto kódy napríklad v podobe linkov. Tieto kódy sa Užívateľovi poskytujú formou sublicencie na základe licenčných zmlúv alebo ustanovení príslušnej tretej osoby. Užívateľ nie je oprávnený na odstraňovanie upozornení na autorské práva a iné vlastnícke práva, ktoré sú v Platforme obsiahnuté. 4.10. Licencia je udelená Spoločnosťou Užívateľovi v územne a neobmedzenom rozsahu. 4.11. Licencia je udelená Spoločnosťou Užívateľovi v časovo neobmedzenom rozsahu, ktorý je limitovaný trvaním právneho vzťahu medzi Spoločnosťou a Užívateľom založeným v zmysle týchto VOP, t.j. po dobu trvania registrácie Užívateľa v Platforme. 4.12. Licencia je udelená Spoločnosťou Užívateľovi vo vecne obmedzenom rozsahu, ktorý sa vzťahuje len na zadávanie a získavanie špecifických komerčných/obchodných dát prostredníctvom Platformy  a Mobilnej aplikácie v rámci riadnej obchodnej činnosti Užívateľa, ktorá musí byť v súlade s právnymi predpismi a týmito VOP. Spoločnosť podľa vlastného rozhodnutia umožní Užívateľovi prístup k Platforme vo forme online registrácie prostredníctvom internetového rozhrania k súčasnému hardvérovému a softvérovému prostrediu Užívateľa do ktorého sa bude následne prihlasovať a využívať ho pomocou kombinácie Užívateľského mena a hesla, ako aj vo forme podpornej Mobilnej aplikácie v obmedzenom rozsahu, ktorý táto Mobilná aplikácia umožňuje. 4.13. Výber, nákup a inštaláciu potrebného hardvéru a softvéru pre používanie Platformy zaistí výhradne Užívateľ na svoje vlastné náklady a zodpovednosť. 4.14. Softvér Platformy umožňuje Užívateľovi prístup k používateľskému systému Platformy spoločne s ďalšími Užívateľmi bez nároku na uprednostnenie pred ostatnými užívateľmi. 4.15. Platforma sa prevádzkuje na serveroch pripojených na internet, ktoré sú dostupné výlučne pomocou online internetových spojení. 4.16. Užívacie právo k Platforme priznané Užívateľovi touto dohodou na základe súhlasu Užívateľa s VOP platí pre individuálne dojednaný počet samostatných prístupov a je nedeliteľné, neprenosné a neprevoditeľné na tretie osoby (t.j. prevod a prechod práv a povinností je vylúčený). 4.17. Licencia na používanie Platformy v zmysle týchto VOP je pre Užívateľa poskytovaná Spoločnosťou za Odmenu, pričom nárok Spoločnosti na Odmenu vzniká v súvislosti s používaním služby sprostredkovania výmeny PREPRAVNÝCH OBALOVprostredníctvom Platformy a to za podmienok predvídaných týmito VOP. 4.18. Užívateľ berie na vedomie, že služba sprostredkovania výmeny PREPRAVNÝCH OBALOV medzi Užívateľmi prostredníctvom Platformy (niektoré jej funkcie) nebude dostupná, pokiaľ Depozit Užívateľa nebude dostatočný na krytieprotihodnoty za PREPRAVNÉ OBALY a úhradu Odmeny.

5. OPTIMALIZÁCIA, ÚDRŽBA A DOSTUPNOSŤ PLATFORMY

5.1 Spoločnosť je oprávnená vykonávať optimalizáciu, ďalší vývoj, zmeny funkcií a úpravy Platformy tak, aby tým neboli obmedzené podstatné výkonové vlastnosti Platformy a jednotliví Užívatelia pri používaní Platformy. 5.2. Spoločnosť nie je povinná zabezpečiť neustálu a nepretržitú dostupnosť Platformy. Zaväzuje sa však vyvinúť maximálne úsilie na to, aby ju v primeranej možnej miery zabezpečila a opravila akékoľvek chyby, resp. problémy. 5.3. Plánovanú údržbu a aktualizácie Platformy vykonáva Spoločnosť v pracovné dni podľa možností od 00.00 do 04.00 hod. (SEČ/SELČ) a cez víkendy po celý deň. O termínoch plánovanej údržby bude Spoločnosť informovať Užívateľov uverejnením oznámenia na webovej stránke www.gopall.com a to podľa možnosti aspoň (3) tri dni vopred. 5.4. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť, prerušiť alebo ukončiť, dočasne alebo trvalo, fungovanie Platformy alebo jej časti, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia Užívateľa za podmienok uvedených v týchto VOP.

6. UŽÍVACIE PRÁVO K PLATFORME

6.1. Používanie Platformy Užívateľom je povolené len na účely uvedené v týchto VOP. Používanie na iný účel je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti zakázané. 6.2. Užívacie právo k Platforme sa vzťahuje len na zadávanie a získavanie špecifických komerčných/obchodných dát v rámci riadnej obchodnej činnosti Užívateľa, ktorá musí byť v súlade s právnymi predpismi a týmito VOP. 6.3. Všetky údaje/informácie uvádzané Užívateľom (vrátane údajov o Užívateľovi, ako aj údaje uvádzané v komunikácii s iným/i Užívateľom/i) musia byť aktuálne, uvedené pravdivo, úplne, v požadovanej forme a rozsahu. Na vyžiadanie Spoločnosti musia byť tieto údaje/informácie zo strany Užívateľa Spoločnosti doložené a riadne preukázané v rozsahu a spôsobom požadovaným Spoločnosťou. 6.4. Užívateľ je povinný Spoločnosť bezodkladne informovať o každej zmene, ktorá sa týka Užívateľa a ktorá je relevantná pre obchodný, živnostenský, či iný zákonom vedený register. Týka sa to predovšetkým zmien právnej formy podnikania, zmien adresy, či zmeny osôb oprávnených zastupovať a konať v mene a na účet Užívateľa zapísaných v obchodnom, živnostenskom alebo inom zákonom vedenom registri. 6.5. Pokiaľ Spoločnosť na základe informácií z verejne dostupných registrov zistí, že údaje o Užívateľovi sú neúplné a/alebo nesprávne, môže Spoločnosť daného Užívateľa o týchto nedostatkoch informovať. Pokiaľ Užívateľ svoje údaje nedoplní alebo neopraví ani do 5 dní po získaní informácie od Spoločnosti, tak je Spoločnosť Užívateľom splnomocnená, nie však povinná, jeho údaje v jeho mene a na jeho zodpovednosť v databáze informácií Platformy o Užívateľovi doplniť, či opraviť podľa oficiálnych údajov uvádzaných v obchodnom registri, živnostenskom registri alebo inom zákonom vedenom registri. 6.6. Je povinnosťou Užívateľa uvádzať a udržiavať údaje v databáze informácií Platformy o Užívateľovi aktuálne, presné a úplné, t.j. nie je povinnosťou Spoločnosti tieto informácie iniciatívne zisťovať a zosúlaďovať. 6.7. Za uvedenie, resp. udržiavanie neaktuálnych, nepresných a neúplných informácií o Užívateľovi v rámci užívania Platformy zodpovedá v celom rozsahu Užívateľ a nie Spoločnosť. 6.8. Spoločnosť si vyhradzuje právo zablokovať  pri porušení vyššie uvedených bodov 6.3 až 6.6 týchto VOP údaje Užívateľa a/alebo tiež prístup Užívateľa do Platformy. 6.9. Spoločnosť si vyhradzuje právo prerušiť spojenie Užívateľa s používateľským systémom Platformy a vymazať všetky dáta alebo ich časť, pokiaľ zistí, že Užívateľ úmyselne o sebe alebo o inej osobe uvádza neúplné a/alebo nesprávne údaje s cieľom vytvárania fiktívnych Účtov s úmyslom poškodiť alebo uviesť do omylu iných Užívateľov Platformy. 6.10. Akékoľvek dáta poskytované/získané z Platformy môžu byť extrahované výlučne prostredníctvom integrovaných funkcií export alebo tlač. 6.11. Databáza Platformy je ponúkaná na používanie Užívateľa v obvyklom rozsahu riadnej obchodnej činnosti. Kopírovanie databázy Platformy alebo jej častí je z dôvodu ochrany autorských práv zakázané. 6.12. Pre automatizované využívanie Platformy, či už formou rozhrania, cudzieho softvéru, robotov, skriptov alebo iných pomôcok, ktoré sú odlišné od štandardov bežných prehliadačov, ako sú napr. Chrome, Firefox, Safari, Opera alebo Internet Explorer, je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Spoločnosti. 6.13. Spoločnosť si vyhradzuje právo prijímať vhodné opatrenia na obmedzenie užívacieho práva Užívateľa, ak tento svojím individuálnym správaním pri používaní Platformy zaťažuje zdroje Spoločnosti takým spôsobom, ktorý zhoršuje primeranú distribúciu serverovej kapacity alebo úložnej kapacity, ktoré sú k dispozícii. Takéto obmedzenia sa môžu uskutočňovať napr. obmedzením počtu Dopytov alebo Ponúk za minútu na jeden Účet, obmedzením úložného miesta a podobne. 6.14. Spoločnosť si vyhradzuje právo prijímať vhodné opatrenia na obmedzenie užívacieho práva Užívateľa, ako aj právo prerušiť spojenie Užívateľa s používateľským systémom Platformy a vymazať dáta, pokiaľ tým bude môcť predísť alebo ukončiť porušovanie ustanovení VOP, platných právnych predpisov alebo dobrých mravov zo strany Užívateľa. To isté sa vzťahuje aj na prípady, kedy je existencia softvéru Platformy alebo používateľského systému Spoločnosti technicky alebo právne ohrozovaná Užívateľom. 6.15. Ak Užívateľ nedodrží akúkoľvek svoju zmluvnú povinnosť v zmysle VOP (bez ohľadu na skutočnosť, či má táto za následok porušenie podstatným alebo nepodstatným spôsobom) alebo ak bude v omeškaní s nápravou akéhokoľvek iného porušenia zmluvnej povinnosti v súlade VOP, zbavuje táto skutočnosť Spoločnosť jej povinnosti plnenia svojich povinností a záväzkov.

7. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽBY POSKYTOVANEJ PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE

7.1. Platforma umožňuje sprostredkovanie výmeny PREPRAVNÝCH OBALOV medzi Užívateľmi navzájom. Spoločnosť však nie je účastníkom zmluvného vzťahu medzi Užívateľmi a ani nenesie zodpovednosť (ani neručí) za plnenie sprostredkovanej zmluvy v podobe Užívateľmi vzájomne odsúhlasenej Objednávky, čo berie Užívateľ na vedomie a vyhlasuje, že je s touto skutočnosťou oboznámený. 7.2. Platforma poskytuje Užívateľovi prístup k funkcii, pomocou ktorej môže Užívateľ predkladať jednotlivé Dopyty za účelom výmeny PREPRAVNÝCH OBALOV (spolu so spresňujúcimi podmienkami) vybranej cieľovej skupine a zároveň umožňuje Užívateľovi predkladať Ponuky (spolu so spresňujúcimi podmienkami) k Dopytom iného Užívateľa a naopak. 7.3. K cieľovej skupine môžu patriť výlučne Užívatelia Platformy. 7.4. Platforma umožňuje Užívateľovi zadávať a spracovávať jednotlivé Dopyty alebo Ponuky za účelom výmeny PREPRAVNÝCH OBALOV a predkladať Reakcie k určitým Dopytom alebo Ponukám iných Užívateľov podľa svojho rozhodnutia a voľby z výberu Užívateľov ponúkaných v rámci Platformy. Za týmto účelom môže Užívateľ zároveň vkladať do určenej databázy Platformy údaje o svojej spoločnosti (t.j. obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba podnikateľ), spresňujúce podmienky a dokumenty, ako  aj nahliadať do určenej databázy Platformy iných Užívateľov. 7.5. Podmienkou pre (i) nahliadanie a vkladanie (informácií a dokumentov) do určenej databázy údajov Platformy, (ii) zadanie Dopytu a/alebo Ponuky po službe výmeny PREPRAVNÝCH OBALOV medzi Užívateľmi, resp. Reakcie a (iii) uskutočňovanie ďalších úkonov pomocou funkcií Platformy je súhlas Užívateľa s týmito VOP udelený pri jeho registrácii. 7.6. Akonáhle Užívateľ odošle Dopyt alebo Ponuku, tak je v Platforme  uverejnené upozornenie na tento Dopyt alebo Ponuku, aby na ne prípadne mohli formou reagovať svojou Ponukou alebo Dopytom iný Užívatelia v podobe Reakcie. 7.7. Každý registrovaný Užívateľ má v Platforme možnosť definovať svoje špecifické podmienky konkrétneho zadaného Dopytua/alebo Ponuky, za ktorých vykoná výmenu PREPRAVNÝCH OBALOV, ako aj ďalšie špecifiká významné pre rozhodovanie iného Užívateľa. Užívateľ sa zaväzujete oboznámiť sa so všetkými podmienkami uvádzanými v Platforme zadávateľom Ponuky a/alebo Dopytu. 7.8. Spoločnosť si vyhradzuje právo obmedziť v Platforme množstvo voliteľných príjemcov pre odoslanie Dopytu a/alebo Ponuky za účelom výmeny PREPRAVNÝCH OBALOV, ako aj časovo limitovať dobu trvania Dopytov a/alebo Ponúk. 7.9. Zadanie Dopytu a/alebo Ponuky do Platformy po výmene PREPRAVNÝCH OBALOV nie je záväznou objednávkou, ale výzvou na predloženie Ponúk a/alebo Dopytov prostredníctvom Reakcií a nezaväzuje Užívateľa k uzavretiu Objednávky s iným Užívateľom. Účinná Objednávka sa môže zrealizovať až po zosúlaďujúcom vysvetlení, potvrdení a odsúhlasení spresňujúcich podmienok zo strany Užívateľov, t.j. zadávateľa Dopytu a Ponuky alebo Ponuky a Dopytu. 7.10. Spoločnosť neposkytuje žiadnu záruku, ani nezodpovedá za to, že niektorý z Užívateľov bude na zadaný Dopyt alebo Ponukou reagovať a dôjde k uzavretiu Objednávky. 7.11. Za všetky údaje a ich správnosť uvádzané v Dopytoch, Ponukách a Reakciách Užívateľa, ktoré Spoločnosť zverejňuje alebo odovzdáva ďalej prostredníctvom Platformy, zodpovedá výhradne samotný Užívateľ. Spoločnosť nezodpovedá, ani nepreberá žiadne záruky za tieto údaje alebo za plnenie takto vzniknutých dohôd – Objednávok medzi Užívateľmi, ani dohôd o dôvernom zaobchádzaní s informáciami a sama sa nestáva ich zmluvnou stranou. 7.12. Spoločnosť si vyhradzuje právo preveriť obsah Dopytov a/alebo Ponúk a/alebo Reakcií zadávaných Užívateľom do Platformy za účelom efektívnej výmeny PREPRAVNÝCH OBALOV. 7.13. Dopyt a/alebo Ponuka a/lebo Reakcia Užívateľa v Platforme nebude uznaná najmä vtedy, ak bude v rozpore s platnými právnymi predpismi, týmito VOP, právami tretích osôb alebo dobrými mravmi. Ponuka a/alebo Dopyt budú považované za neúplné, ak v nich budú chýbať vyžadované podstatné informácie/údaje. Ak Spoločnosť zistí i keď len dodatočne, že Užívateľ ako zadávateľ Dopytu a/alebo Ponuky a/alebo Reakcie akýmkoľvek spôsobom porušil toto ustanovenie VOP, tak je Spoločnosť oprávnená konkrétny Dopyt a/alebo Ponuku z Platformy vymazať bez potreby ďalšieho oznámenia tejto skutočnosti Užívateľovi. 7.14. Spoločnosť si vyhradzuje právo vymazať Dopyty, Ponuky a Reakcie Užívateľov alebo ich neodovzdávať ďalej, pokiaľ sa dozvie o závažných skutočnostiach, ktoré konkrétne ohrozujú uzatvorenie dohody – Objednávky medzi Užívateľmi alebo mu zákonom, súdne, či úradne zakazujú, aby výkon činnosti sám uskutočňoval a to bez potreby ďalšieho oznámenia tejto skutočnosti Užívateľovi. Posúdenie závažnosti skutočností podľa predchádzajúcej vety závisí výlučne na Spoločnosti a Užívateľ je povinný ho akceptovať. 7.15. Spoločnosť si vyhradzuje právo vymazať Dopyty, Ponuky a Reakcie tých Užívateľov alebo ich neodovzdávať ďalej, ktorí nekonajú vlastným menom a na vlastný účet a to bez potreby ďalšieho oznámenia tejto skutočnosti Užívateľovi. 7.16. Neaktuálne údaje zadaných Dopytov a Ponúk je Užívateľ povinný bezodkladne vymazať. Údaje musia byť aktuálne a správne zadané do určených zadávacích polí, zadanie musí byť úplné, zaznamenané obyčajným písmom bez dodatočných medzier a iných znakov určených výlučne na zvýraznenie. Spoločnosť si vyhradzuje právo automaticky vymazať dáta, zadanie Ponuky alebo Dopytu, ktoré nespĺňa tieto kritériá bez ďalšieho oznámenia tejto skutočnosti Užívateľovi. 7.17. Objednávka sa vytvára online s využitím funkcií Platformy a definujú sa v nej všetky podstatné náležitosti: (i) od koho a komu je určená, (ii) miesto odovzdania PREPRAVNÝCH OBALOV, (iii) špecifikácia počtu a typu PREPRAVNÝCH OBALOV, (iv) termín do ktorého je potrebné PREPRAVNÉ OBALY odovzdať, (v) výška finančnej zábezpeky z Depozitu Užívateľa slúžiaca ako protihodnota za PREPRAVNÉ OBALY, (vi) akou formou bude rozdelená Odmena. Taktiež sa dajú nastaviť/dohodnúť ako nepodstatná náležitosť Objednávky storno poplatky pre obe strany – Užívateľov v prípade nedodržania alebo predčasného zrušenia Objednávky niektorým z Užívateľov. Objednávka a jej obsah sa stáva právne záväznou dohodou medzi Užívateľmi jej odsúhlasením každým z Užívateľov a to prostredníctvom funkcií Platformy s čím Užívateľ výslovne súhlasí. Uzatvorením Objednávky medzi Užívateľmi prostredníctvom Platformy s využitím jej funkcií sa písomná forma právneho úkonu považuje za zachovanú (ak je vyžadovaná) s čím Užívateľ akceptáciou týchto VOP výslovne súhlasí. 7.18. Ukončená Objednávka je splnenou Objednávkou v systéme Platformy, čo môže byť buď jej (i) splnením alebo (ii) naplnení storno podmienok. 17.18.1. Ponúkajúci Užívateľ ukončí Objednávku splnením tak, že dodá PREPRAVNÉ OBALY podľa Objednávky dopytujúceho Užívateľa, čo dopytujúci Užívateľ Prostredníctvom Platformy potvrdí alebo márne uplynie lehota dohodnutá Užívateľmi v Objednávke na potvrdenie – Ukončená objednávka. (V tomto okamihu sa zároveň Odovzdávajúcemu Užívateľovi pripíše na Účte Depozit dohodnutý v Objednávke ako Kredit nad rámec Depozitu, ktorý sa strhne z Kreditu  Poskytujúceho Užívateľa.) 7.18.2. Objednávka sa považuje za ukončenú aj v prípade, ak došlo k naplneniu storno-podmienok Objednávky dohodnutých medzi Užívateľmi a tým k jej predčasnému ukončeniu bez splnenia.

8. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

8.1. Registrácia Užívateľa v Platforme (vrátane stiahnutia a inštalácie Mobilnej aplikácie) sú bezplatné, pričom za aktívny Účet sa Užívateľovi nebudú účtovať žiadne poplatky. 8.2. Licencia za používanie Platformy (vrátene Mobilnej aplikácie) v zmysle týchto VOP je pre Užívateľa poskytovaná Spoločnosťou za Odmenu, pričom nárok na Odmenu Spoločnosti vzniká v súvislosti s používaním Platformy  v prípadoch predvídaných týmito VOP. 8.3. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (internetové pripojenie a pod.) pre jej používanie sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré používa Užívateľ a tieto náklady v celom rozsahu znáša Užívateľ. 8.4. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že nemá právo na žiadnu odplatu za používanie Platformy. 8.5. Za každé jedno sprostredkovanie služieb výmeny PREPRAVNÝCH OBALOV prostredníctvom Platformy, t.j. za každú Ukončenú Objednávku (s výnimkou podľa Čl. 7 bod 7.18.2 týchto VOP – stornovaná Objednávka) medzi Užívateľmi, vzniká Spoločnosti nárok na Odmenu za používanie Platformy a to výške určenej podľa Cenníka, ktorú sa Užívateľ zaväzuje uhradiť Spoločnosti za podmienok dohodnutých v týchto VOP. 8.6. Akákoľvek zmena Cenníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho uverejnenia na webovej stránke www.gopall.com od  ktorého sú ním Užívateľ a Spoločnosť viazaní. Užívateľ vyjadruje súhlas s novým Cenníkom Spoločnosti tým, že užíva Platformu aj po nadobudnutí účinnosti nového Cenníka a nezruší svoju registráciu. Na Odmenu na ktorú vznikol Spoločnosti  nárok v čase podľa pôvodného Cenníka sa bude vzťahovať pôvodný Cenník. 8.7. Za každé jednotlivé sprostredkovanie služby výmeny PREPRAVNÝCH OBALOV prostredníctvom Platformy, t.j. za každú Ukončenú Objednávku (s výnimkou podľa Čl. 7 bod 7.18.2 týchto VOP – stornovaná Objednávka) je Užívateľ povinný zaplatiť Spoločnosti Odmenu, ktorej výška je určená na základe jednotkových cien uvedených v platnom Cenníku v zmysle týchto VOP, pričom k výške jednotkových cien v zmysle VOP bude účtovaná s  DPH podľa všeobecne záväzného právneho predpisu účinného v čase vzniku daňovej povinnosti (pre účely týchto VOP ako ,,Odmena“). 8.8. Nárok Spoločnosti na Odmenu vzniká okamihom Ukončenia Objednávky, tak ako je uvedené v Čl. 7 bod 7.18.1 týchto VOP. 8.9. Spoločnosť je oprávnená vždy k okamihu Ukončenia Objednávky podľa Čl. 7 bod 7.18.1 týchto VOP jednostranne započítať svoj nárok na Odmenu (v príslušnej výške) voči peňažným prostriedkom Depozitu z Kreditu Užívateľa  na jeho Účte s čím je Užívateľ oboznámený a bez výhrad s tým súhlasí. Užívateľ udeľuje Spoločnosti svoj súhlas na opakované jednostranné započítanie nárokov na Odmenu (v príslušnej výške) počas trvania zmluvného vzťahu založeného medzi Užívateľom a spoločnosťou týmito VOP, ako aj po jeho ukončení v prípadoch, ktoré predvídajú tieto VOP. Zápočet sa v Účte Užívateľa prejaví tak, že dôjde v príslušnej časti Odmeny k zníženiu hodnoty peňažných prostriedkov Depozitu z Kreditu Užívateľa, čo je zároveň považované sa jednostranný započítací prejav uskutočnený zo strany Spoločnosti voči Užívateľovi s čím Užívateľ súhlasí. 8.10. Po ukončení každého kalendárneho mesiaca Spoločnosť doručí Užívateľovi na jeho e-mailovú adresu, ktorú zadal Užívateľ v rámci registrácie do Platformy (písomná forma sa pre tieto účely považuje za zachovanú) alebo vo forme správy do Účtu Užívateľa (písomná forma sa pre tieto účely považuje za zachovanú),  zúčtovaciu faktúru k celkovej uhradenej mesačnej Odmene (vypočítanej ako súčin Ukončených Objednávok podľa Čl. 7 bod 7.18.1 týchto VOP za uplynulý kalendárny mesiac a jednotkových cien v zmysle aktuálneho Cenníka) a to spolu dobropisom o úhrade príslušnej časti Odmeny. 8.11. Užívateľ akceptáciou týchto VOP vyhlasuje, že ku dňu vzniku tohto právneho vzťahu založeného jeho akceptáciou VOP v plnom rozsahu a bez výhrad, neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa Užívateľ mal stať ručiteľom za daň podľa  § 69 ods. 14 Zákona o DPH. V prípade, ak nastane situácia, že by sa Spoločnosť stala ručiteľom za DPH podľa  § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b Zákona o DPH, resp. bude vznik takejto situácie hroziť, tak je Spoločnosť na účely úhrady DPH z titulu ručenia oprávnená zadržať Užívateľovi 20 % (alebo inú sumu určenú právnym predpisom ako výšku sadzby DPH) z výšky každej Odmeny a túto zadržanú časť použiť na účely úhrady DPH správcovi dane. Užívateľ je povinný hodnoverným spôsobom preukázať Spoločnosti, že dôvody ručenia za DPH pominuli.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Užívateľ berie na vedomie, že Spoločnosťou môže prostredníctvom Platformy dochádzať k spracúvaniu osobných údajoch na účely a za podmienok, ktoré sú uvedené v ,,Zásadách ochrany osobných údajov GOPALL“ zverejnených na internetovej webovej stránke www.gopall.com, pričom Užívateľ akceptáciou a súhlasom s týmito VOP výslovne vyhlasuje, že sa s nimi oboznámil a so spracovaním osobných údajov v prípade, že k nim bude dochádzať súhlasí.

10. DÔVERNÉ INFORMÁCIE

10.1. Užívateľ a Spoločnosť sa zaväzujú, že všetky informácie, ktoré sú im sprístupnené používaním Platformy ako dôverné  (ďalej ako „Dôverné informácie”), budú udržiavať v tajnosti, nevyužijú ich k svojmu finančnému, či inému prospechu ani v prospech alebo potreby tretej osoby, nesprístupnia ich tretím stranám bez predchádzajúceho písomného druhej strany a nepoužijú tieto informácie a materiály k iným účelom než k plneniu zmluvného vzťahu založeného týmito VOP. 10.2. Za Dôverné informácie podľa bodu 10.1 sa nepovažujú: 10.2.1. informácie, ktoré sú v deň uzatvorenia zmluvného vzťahu  verejne známymi alebo ktoré sa už v tento deň dali zadovážiť z bežne dostupných zdrojov, 10.2.2. informácie, ktoré sa stali po dni uzatvorenia zmluvného vzťahu  verejne známymi alebo ktoré sa po tomto dni už dajú zadovážiť z bežne dostupných zdrojov, a to inak než v dôsledku porušenia povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku Zmluvy. 10.3. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa bodu 10.1 Zmluvy sa nevzťahuje na prípady: 10.3.1. Užívateľ alebo Spoločnosť zverejnili Dôverné informácie s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej strany, 10.3.2. keď na základe zákona vznikne niektorej strane povinnosť poskytnúť Dôverné informácie; Strana zverejňujúca Dôverné informácie je v takomto prípade povinná informovať druhú stranu o vzniku povinnosti poskytnúť Dôverné informácie na základe zákona a o spôsobe a rozsahu, akým a v akom ju hodlá plniť; v takomto prípade je však strana zverejňujúca Dôverné informácie povinná urobiť vhodné a účelné opatrenia maximálne utajujúce zverejňované Dôverné informácie pred nepovolanými osobami (napríklad označením poskytovaných informácií ako obchodné / daňové tajomstvo, doložkou „dôverné“, „prísne tajné“ a podobne), 10.3.3. ak strana použila Dôverné informácie v prípadných súdnych, rozhodcovských, správnych a iných konaniach ohľadom práv a povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 10.4. Strany sa zaväzujú, že Dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany ďalej neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k Dôverným informáciám. 10.5. Záväzky mlčanlivosti podľa tohto článku VOP sú časovo neobmedzené a trvajú aj po zániku Zmluvy. 10.6. Ustanoveniami predchádzajúcich bodov tohto článku VOP nie je nijako obmedzené právo na ochranu obchodného tajomstva v zmysle ustanovenia § 17 a nasl. Obchodného zákonníka.

11. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

11.1. Spoločnosť nezodpovedá (ani neručí) za akékoľvek konanie (úkony) Užívateľa prostredníctvom používania Platformy, za toto zodpovedá v celom rozsahu Užívateľ. 11.2. Za všetku činnosť, ktorá sa vykonáva na Účte a v Platforme (vrátane Mobilnej aplikácie) a/alebo jej prostredníctvom je výlučne (v plnom rozsahu) zodpovedný Užívateľ a o akomkoľvek neoprávnenom použití je povinný bezodkladne informovať Spoločnosť prostredníctvom kontaktných údajov Spoločnosti zverejnených na webovej stránke www.gopall.com. 11.3. Spoločnosť nenesieme žiadnu zodpovednosť za stratu, škodu, či ujmu spôsobenú neoprávneným použitím Účtu a Platformy(vrátane Mobilnej aplikácie), ani oprávneným použitím účtu a Platformy (vrátane Mobilnej aplikácie) Užívateľom. Všetku zodpovednosť za aktivitu a úkony nesie Užívateľ a to objektívne bez ohľadu na zavinenie. 11.4. Užívateľ je výhradne zodpovedný za zabezpečenie a ochranu svojho hesla od Účtu. 11.5. Konanie tretích osôb, ktorým bol udelený Užívateľský prístup zakladá práva a povinnosti priamo Užívateľovi, t.j. zaväzuje priamo Užívateľa bez možnosti liberácie, t.j. ide o absolútnu zodpovednosť Užívateľa. 11.6. Spoločnosť nezodpovedá (ani neručí) za akékoľvek konanie (úkony) Užívateľa a tretích osôb, ktorým Užívateľ  udelil Užívateľský prístup. Za toto konanie (úkony) zodpovedá v celom rozsahu Užívateľ. 11.7. Zrušenie Užívateľského prístupu tretej osoby Užívateľom sa nevzťahuje na úkony, ktoré boli treťou osobou vykonané do momentu zrušenia prístupu a za tieto v celom rozsahu zodpovedá Užívateľ. 11.8. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že akákoľvek dohoda a/alebo zmluva – Objednávka medzi Užívateľmi za účelom sprostredkovania služby výmeny PREPRAVNÝCH OBALOV zabezpečená prostredníctvom Platformy sa dojednáva výlučne medzi Užívateľmi navzájom, nie medzi Užívateľom/Užívateľmi a Spoločnosťou. Spoločnosť iba poskytuje Užívateľovi technologickú aplikáciu – Platformu (ktorá zahŕňa aj Mobilnú aplikáciu), ktorej účelom je spájať navzájom Užívateľa s inými Užívateľmi za účelom sprostredkovania služby výmeny PREPRAVNÝCH OBALOV. Spoločnosť do právnych vzťahov medzi Užívateľmi navzájom nevstupuje, nezasahuje, ani nie je ich účastníkom alebo zmluvnou stranou. 11.9. Spoločnosť nie je zmluvnou stranou Objednávky a nezodpovedá (ani neručí) za jej splnenie Užívateľmi. Akékoľvek nároky týkajúce sa výmeny PREPRAVNÝCH OBALOV sa týkajú výlučne zmluvného vzťahu medzi Užívateľmi. 11.10. Spoločnosť nezodpovedá za kvalitu a technický stav PREPRAVNÝCH OBALOV, ktoré sú predmetom výmeny medzi Užívateľmi prostredníctvom Platformy. Za tento zodpovedajú výlučne Užívatelia. 11.11. Spoločnosť nezodpovedá Užívateľovi za prípadnú škodu v prípade, že sa z akéhokoľvek dôvodu dôjde k Ukončeniu Objednávky inak ako jej splnením zo strany Užívateľov, ani za ujmu a/alebo škodu spôsobenú treťou osobou, resp. iným Užívateľom. Používaním Platformy berie Užívateľ na vedomie a súhlasí s tým, že akýkoľvek nárok, ktorý bude mať v súvislosti s konaním tretích osôb alebo Užívateľov, bude obmedzený len na nárok voči takejto tretej osobe alebo Užívateľovi a nebudete si takýto nárok uplatňovať voči Spoločnosti. 11.12. Užívateľ berie na vedomie, že služba sprostredkovania výmeny PREPRAVNÝCH OBALOV medzi Užívateľmi prostredníctvom Platformy podlieha rôznym podmienkam (napr. cena, množstevné limity, časové limity, podmienky storna a pod.), ktoré si dohodnú Užívatelia medzi sebou navzájom v Objednávke prostredníctvom funkcií Platformy a teda tieto neurčuje Spoločnosť ani do nich nevstupuje, resp. nezasahuje. Každý Užívateľ je v súvislosti s  používaním Platformy vo vzťahu k Spoločnosti, ako aj vo vzťahu medzi Užívateľmi navzájom viazaný príslušnými právnymi predpismi, dobrými mravmi a týmito VOP. 11.13. Spoločnosť neposkytujeme žiadne záruky v súvislosti s používaním Platformy (vrátane Mobilnej aplikácie), jej obsahom a nenesie zodpovednosť za nepretržitú funkčnosť, bezchybnú činnosť a zabezpečenie služieb poskytovaných Platformou (vrátane Mobilnej aplikácie) alebo jej prostredníctvom, ani za prípadné prerušenie alebo skončenie fungovania Platformy (vrátane Mobilnej aplikácie). 11.14.  Spoločnosť nezodpovedá (ani neručí) za úplnosť, aktuálnosť a správnosť prenesených dát prostredníctvom Platformy (vrátane Mobilnej aplikácie) a takisto ani za to, že Užívateľ obdržíte príslušné informácie včas. 11.15. Používanie Platformy (vrátane Mobilnej aplikácie) sa uskutočňuje na výlučné riziko a zodpovednosť Užívateľa. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorá by Užívateľovi mohla byť spôsobená v súvislosti s používaním Platformy (vrátane Mobilnej aplikácie). Rovnako tak komunikácia Užívateľa a plnenie si záväzkov voči iným Užívateľom sa uskutočňuje výlučné riziko a zodpovednosť Užívateľa. 11.16.  Spoločnosť nezodpovedá (neručí) za škody, ktoré si medzi sebou spôsobia rôzni Užívatelia, či už stratou dát či chybou pri ich prenose dát alebo iným spôsobom. Spoločnosť tiež nezodpovedá (neručí) za škodlivý softvér alebo programové kódy (víry, trojské kone, červy atď.), ktoré na používateľský systém nahrajú Užívatelia alebo ich sem prenesú v prílohách, či popisoch svojich Ponúk a/alebo Dopytov a/alebo Reakcií a odtiaľ rozšíria. Užívateľ priamo zodpovedá za to, že nebude prenášať škodlivý softvér. 11.17.  V prípade, že dôjde k trvalému ukončeniu služieb poskytovaných prostredníctvom Platformy Spoločnosť z tejto skutočnosti žiadna zodpovednosť nevyplýva s výnimkou povinnosti uhradiť Užívateľovi v peniazoch aktuálnu sumu Kreditu na jeho Účte. Peniaze v hodnote Kreditu budú uhradené výlučne na účet Užívateľa, ktorý je určený  Užívateľom v Platforme.

12. ODŠKODNENIE

12.1. Užívateľ súhlasí s tým, zaväzuje sa a sľubuje, že Spoločnosť odškodní v celom rozsahu bez obmedzenia za všetku ujmu a škodu, ktorá Spoločnosti vznikne v súvislosti s neoprávneným používaním  Platformy, najmä, avšak nie výlučne v súvislosti so (i) službou výmeny PREPRAVNÝCH OBALOV, (ii) porušením týchto VOP, dobrých mravov a platných právnych predpisov a/alebo (iii) obsahom Užívateľom umiestneným v Platforme a pod.

13. UKONČENIE REGISTRÁCIE A ZÁNIK LICENCIE

13.1. Užívateľ nemá žiadnu povinnosť používať Platformu a v akomkoľvek okamihu a bez predchádzajúceho upozornenia ju je oprávnený podľa vlastného rozhodnutia prestať používať. 13.2. Užívateľ má právo kedykoľvek a bez udania dôvodu  požiadať Spoločnosť prostredníctvom funkcie Platformy o ukončenie/zrušenie svojej registrácie a vyplatenie Depozitu. 13.2.1. Takáto žiadosť je považovaná za návrh na ukončenie zmluvného vzťahu dohodou, ktorý vznikol medzi Spoločnosťou a Užívateľom udelením súhlasu Užívateľa s týmito VOP. 13.2.2. Návrh na zrušenie registrácie, t.j. návrh na ukončenie zmluvného vzťahu dohodou sa považuje Spoločnosťou za akceptovaný okamihom zrušenia registrácie Užívateľa v Platforme, t.j. okamihom zrušenia jeho Účtu a Užívateľských prístupov do Platformy (vrátene prístupov do Mobilnej aplikácie). Týmto okamihom zároveň zaniká užívateľská licencia udelená Spoločnosťou Užívateľovi v zmysle týchto VOP na používanie Platformy (vrátane Mobilnej aplikácie). 13.2.3. Peniaze z Depozitu budú Užívateľovi vrátené výlučne na firemný účet Užívateľa, ktorý bol naposledy určený  Užívateľom v Platforme a to najneskôr druhý pracovný deň po zrušení registrácie Užívateľa v Platforme. 13.2.4. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade ak požiadal o ukončenie/zrušenie svojej registrácie, nemá nárok na vyplatenie peňažnej hodnoty Kreditu nad rámec Depozitu, ale môže ho pred požiadaním o zrušenie svojej registrácie vyčerpať s využitím funkcií Platformy (výlučne v tých istých tipoch/druhoch PREPRAVNÝCH OBALOV), ktoré odovzdal tak, že si odovzdané PREPRAVNÉ OBALY dá doručiť na ním určené miesto.  Ak Užívateľ Kredit nad rámec Depozitu pred požiadaním o zrušenie registrácie nevyčerpá s využitím funkcií Platformy, tak zrušením registrácie jeho právo na vrátenie nevyčerpaného Kreditu nad rámec Depozitu v PREPRAVNÝCH OBALOCH zaniká. Za vynulovanie/vyčerpanie Kreditu nad rámec Depozitu pre požiadaním o ukončenie/zrušenie registrácie zodpovedá Užívateľ. 13.3. V prípade porušenia povinností podľa týchto VOP, právnych predpisov a dobrých mravov zo strany Užívateľa, má Spoločnosť právo aj bez predchádzajúceho upozornenia Užívateľovi pozastaviť, obmedziť alebo ukončiť používanie Platformy (zrušiť registráciu Užívateľa) a to bez ohľadu na právo Spoločnosti uplatniť si ďalšie nároky voči Užívateľovi na ochranu práv Spoločnosti a/alebo práv tretích osôb. V takom prípade Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že nebudete mať nárok na akékoľvek plnenie povinností v zmysle týchto VOP zo strany Spoločnosti, ani nárok na náhradu škody, resp. inej ujmy spôsobenej pozastavením, obmedzením alebo ukončením používania (zrušením registrácie Užívateľa) Platformy. 13.4. Spoločnosť je oprávnená jednostranným odstúpením z dôvodov podľa bodu 13.3 tohto článku VOP jednostranne ukončiť zmluvný vzťah, ktorý vznikol medzi Spoločnosťou a Užívateľom udelením súhlasu Užívateľa s týmito VOP a následne zrušiť registráciu Užívateľa v Platforme. 13.4.1. Spoločnosť zašle odstúpenie elektronicky na e-mailovú adresu Užívateľa, ktorú má Užívateľ uvedenú v Platforme, pričom odstúpenie sa považuje za doručené Užívateľovi okamihom jeho odoslania Spoločnosťou na predmetnú e-mailovú adresu a to bez ohľadu na skutočnosť, či sa Užívateľ o odstúpení dozvedel alebo nie, pričom písomná forma úkonu sa v danom prípade považuje za zachovanú. 13.4.2. K ukončenie zmluvného vzťahu dochádza okamihom doručenia odstúpenia  Užívateľovi. Týmto okamihom zároveň zaniká užívateľská licencia udelená Spoločnosťou Užívateľovi v zmysle týchto VOP na používanie Platformy (vrátane Mobilnej aplikácie). Zrušenie registrácie Užívateľa v Platforme, t.j. zrušenie jeho Účtu a Užívateľských prístupov do Platformy (vrátene prístupov do Mobilnej aplikácie) sa uskutoční najneskôr nasledujúci pracovný deň po doručení odstúpenia Užívateľovi. 13.4.3. Peniaze z Depozitu budú Užívateľovi vrátené výlučne na firemný účet Užívateľa, ktorý bol naposledy určený  Užívateľom v Platforme a to najneskôr druhý pracovný deň po zrušení registrácie Užívateľa v Platforme. 13.4.4. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade ukončenia zmluvného  vzťahu  odstúpením zo strany Spoločnosti, nemá Užívateľ nárok na vyplatenie peňažnej hodnoty Kreditu nad rámec Depozitu. Ak hodnota Kreditu na rámec Depozitu Užívateľa bude presahovať v okamihu ukončenia zmluvného vzťahu sumu 50 € (slovom: päťdesiat euro), môže Užívateľ požiadať Spoločnosť o zabezpečenie doručenia odovzdaných PREPRAVNÝCH OBALOV, krytých sumou Kreditu nad rámec Depozitu na Účte Užívateľa na dohodnuté miesto/adresu. Toto doručenie Spoločnosť zabezpečí za servisný nulovací poplatok vo výške 50 € (slovom: päťdesiat euro), ktorý si Spoločnosť započíta s príslušnou časťou hodnoty Kreditu nad rámec Depozitu na Účte Užívateľa. Vo zvyšnom rozsahu zabezpečí doručenie Prepravných obalov Užívateľovi na dohodnuté miesto/adresu. Ak hodnota Kreditu na rámec Depozitu Užívateľa nebude presahovať v okamihu ukončenia zmluvného vzťahu sumu 50 € (slovom: päťdesiat euro), tak Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Spoločnosť zruší jeho Účet a Kredit nad rámec Depozitu si započíta so servisným nulovacím poplatkom vo výške 50 € (slovom: päťdesiat euro), resp. jeho časťou s čím Užívateľ súhlasí. 13.5. Spoločnosť je oprávnená jednostrannou výpoveďou a to aj bez udania dôvodu ukončiť zmluvný vzťah, ktorý vznikol medzi Spoločnosťou a Užívateľom udelením súhlasu Užívateľa s týmito VOP a následne zrušiť registráciu Užívateľa v Platforme. 13.5.1. Spoločnosť zašle výpoveď elektronicky na e-mailovú adresu Užívateľa, ktorú má Užívateľ uvedenú v Platforme, pričom výpoveď  sa považuje za doručenú Užívateľovi okamihom jeho odoslania Spoločnosťou na predmetnú e-mailovú adresu a to bez ohľadu na skutočnosť, či sa Užívateľ o výpovedi dozvedel alebo nie, pričom písomná forma úkonu sa v danom prípade považuje za zachovanú. 13.5.2. Výpovedná doba je dva mesiace a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede Užívateľovi. K ukončenie zmluvného vzťahu dochádza okamihom uplynutím výpovednej doby. Týmto okamihom zároveň zaniká užívateľská licencia udelená Spoločnosťou Užívateľovi v zmysle týchto VOP na používanie Platformy (vrátane Mobilnej aplikácie). Zrušenie registrácie Užívateľa v Platforme, t.j. zrušenie jeho Účtu a Užívateľských prístupov do Platformy (vrátene prístupov do Mobilnej aplikácie) sa uskutoční najneskôr nasledujúci pracovný deň po zániku zmluvného vzťahu. 13.5.3. Peniaze z Depozitu budú Užívateľovi vrátené výlučne na firemný účet Užívateľa, ktorý bol naposledy určený  Užívateľom v Platforme a to najneskôr druhý pracovný deň po zrušení registrácie Užívateľa v Platforme. 13.5.4. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade ukončenia zmluvného  vzťahu  výpoveďou zo strany Spoločnosti, nemá Užívateľ nárok na vyplatenie peňažnej hodnoty Kreditu nad rámec Depozitu. Ak hodnota Kreditu na rámec Depozitu Užívateľa bude presahovať v okamihu ukončenia zmluvného vzťahu sumu 50 € (slovom: päťdesiat euro), môže Užívateľ požiadať Spoločnosť o zabezpečenie doručenia odovzdaných PREPRAVNÝCH OBALOV, krytých sumou Kreditu nad rámec Depozitu na Účte Užívateľa na dohodnuté miesto/adresu. Toto doručenie Spoločnosť zabezpečí za servisný nulovací poplatok vo výške 50 € (slovom: päťdesiat euro), ktorý si Spoločnosť započíta s príslušnou časťou hodnoty Kreditu nad rámec Depozitu na Účte Užívateľa. Vo zvyšnom rozsahu zabezpečí doručenie PREPRAVNÝCH OBALOV Užívateľovi na dohodnuté miesto/adresu. Ak hodnota Kreditu na rámec Depozitu Užívateľa nebude presahovať v okamihu ukončenia zmluvného vzťahu sumu 50 € (slovom: päťdesiat euro), tak Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Spoločnosť zruší jeho Účet a zostávajúci Kredit nad rámec Depozitu si započíta so servisným nulovacím poplatkom vo výške 50 € (slovom: päťdesiat euro), resp. jeho časťou s čím Užívateľ súhlasí. 13.6. Vyššie uvedené ukončenie zmluvného vzťahu (bez ohľadu na formu ukončenia) nebude mať vplyv na platnosť a vykonateľnosť týchto VOP, najmä tých ustanovení, ktoré majú podľa týchto VOP trvať aj po skončení zmluvného vzťahu medzi Spoločnosťou a Užívateľom.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1. Tieto VOP a vzťahy medzi Spoločnosťou a Užívateľom sa riadia ustanoveniami slovenského právneho poriadku (s vylúčením jeho kolíznych noriem). Užívateľ súhlasí, aby s tým, aby akýkoľvek nárok alebo spor, ktorý medzi Spoločnosťou a Užívateľom vznikne/môže vzniknúť, bol riešený na slovenskom súde podľa vecnej a miestnej príslušnosti v zmysle slovenských procesných právnych predpisov. 14.2. Tieto VOP spoločne s dokumentami, na ktoré VOP odkazujú a ďalšími právnymi oznámeniami alebo dodatočnými zmluvnými podmienkami alebo pravidlami uverejnenými Spoločnosťou v Platforme predstavujú úplnú dohodu medzi Spoločnosťou a Užívateľom týkajúcu sa Platformy a služieb poskytovaných prostredníctvom Platformy. 14.3. Ak bude z akéhokoľvek dôvodu ktorékoľvek z ustanovení týchto VOP vyhlásené za neplatné alebo nevykonateľné, takáto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nebude mať vplyv na ostatné ustanovenia týchto VOP a Spoločnosť je oprávnená jednostranne nahradiť takéto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie takým, ktorého úprava zodpovedá pôvodnému zmyslu takéhoto ustanovenia, pričom ostatné ustanovenia VOP zostávajú v platnosti, vykonateľné a nedotknuté. 14.4. Jednotlivé názvy článkov týchto VOP sú určené  a označené len z dôvodu ich prehľadnosti a nevyvolávajú žiadny osobitný právny účinok. 14.5. Tie práva a povinnosti, ktoré zo svojej povahy majú zostať v platnosti a účinnosti aj po ukončení týchto VOP, nestrácajú platnosť ani účinnosť ani po ich ukončení, najmä (avšak nie výlučne) sa to týka ustanovení o obmedzení alebo zbavení sa zodpovednosti, odškodnenia, rozhodnom práve a súdnej právomoci a pod. 14.6. Spoločnosť je oprávnená postúpiť akúkoľvek svoju splatnú alebo nesplatnú pohľadávku voči Užívateľovi a to aj bez súhlasu Užívateľa na tretiu osobu s čím Užívateľ súhlasí. 14.7. Užívateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti jednostranne započítať voči pohľadávkam Spoločnosti z tohto zmluvného vzťahu, akúkoľvek svoju splatnú alebo nesplatnú pohľadávku. Akékoľvek jednostranné započítanie pohľadávok Užívateľom voči Spoločnosti bude považované za neplatné. 14.8. Užívateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti  postúpiť akúkoľvek svoju splatnú alebo nesplatnú pohľadávku voči Spoločnosti na tretiu osobu. Akékoľvek postúpenie pohľadávky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti bude považované za neplatné. 14.9. Tieto VOP môžu byť vyhotovené vo viacerých jazykových verziách, pričom rozhodujúcou verziou je vždy slovenské znenie. 14.10. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.11.2019