ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

GOPALL

podľa článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Spoločnosť GOPALL s.r.o., so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava Slovenská republika, IČO: 52606252 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 140734/B, (ďalej aj ako Spoločnosť) venuje ochrane osobných údajov veľkú pozornosť a ochrana Vášho súkromia a osobných údajov je pre nás v Spoločnosti veľmi dôležitá.

Osobné údaje, ktoré poskytujete Spoločnosť spracúva a chráni v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako ,,GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej aj ako ,,Zákon“). V texte nižšie nájdete informácie o tom, aké osobné sú o Vás spracovávané, na aký účel a aké sú Vaše práva.

Pojmy používané v týchto zásadách majú v záujme zachovania jednotnej terminológie ten istý význam ako pojmy používané vo VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENKACH A LICENČNÝCH PODMIENKACH PRE POUŽÍVANIE PLATFORMY GOPALL (ďalej aj ako ,,VOP“), ak nie je výslovne uvedené inak.

1.   Prevádzkovateľ

1.1     Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť GOPALL s.r.o., so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava Slovenská republika, IČO: 52606252 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 140734/B

2.        Zodpovedná osoba

2.1     Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov je Vám k dispozícii náš poverenec Spoločnosti pre ochranu osobných údajov ako zodpovedná osoba. Poverenca možno kontaktovať na adrese e-mailovej adrese gdpr@gopall.com .

3.  Aké osobné údaje sú spracovávané

Rozsah a spôsob zhromažďovania a používania údajov Užívateľa (ďalej aj ako ,,Vy“) sa líši podľa toho, či našu ponuku na webovej stránke www.gopall.com (ďalej aj ako ,,webová stránka“) navštevujete iba za účelom získavania informácií o Platforme (vrátene Mobilnej aplikácie), t.j. na informatívne účely alebo využívate aj ponúkané služby.

3.1. Údaje spracovávané na informatívne použitie:

Pri informatívnom použití webovej stránky, Spoločnosť získava iba také údaje, ktoré jej automaticky posiela Váš internetový prehliadač. Spoločnosť tak spracováva iba nevyhnutné typy údajov (uvedené údaje sú technicky nevyhnutné na to, aby  sa webové stránky zobrazovali a bola zaistená ich stabilita a bezpečnosť), t.j. napríklad:

 • IP adresa
 • Dátum a čas otázky
 • Rozdiel medzi časovým pásmom a Greenwich Mean Time (GMT)
 • Obsah požiadavky
 • Prenesené množstvo údajov a stav prístupu
 • Webová stránka, z ktorej pochádza požiadavka
 • Typ prehliadača
 • Operačný systém a jeho rozhranie

3.2. Údaje spracovávané na použitie kontaktovania Spoločnosti:

3.2.1. Kontaktné formuláre:

Na podstránkach webovej stránky môžete Spoločnosť kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára. Údaje získané z kontaktného formulára (meno, priezvisko, obchodné meno, telefón, e-mailová adresa, samotný text vašej správy) a Vašu správu použije Spoločnosť výlučne za účelom zodpovedania Vašej otázky, resp. podnetu. Po ukončení jej spracovania Spoločnosť údaje vymaže. V rámci zákonom predpísanej archivácie sa údaje elektronickej komunikácie uchovávajú najdlhšie 10 rokov.

Vaše údaje však Spoločnosť ukladá, ak s ňou na základe nadviazania kontaktu uzavriete zmluvu na základe Vašej registrácie v Platforme v súlade s VOP. V tomto prípade je spracovanie údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo prijatie predzmluvných opatrení. Vaše údaje Spoločnosť vymaže, ak uloženie Vašich údajov už nie je po splnení zmluvy potrebné, iba ak by bola v zmysle právnych prepisov povinná uchovávať Vaše údaje dlhší čas.

Vaše údaje spoločnosť odovzdáva tretím osobám iba v prípadoch kedy to určujú právne predpisy.

3.2.2. Nadviazanie kontaktu e-mailom:

Spoločnosť môžete zároveň kontaktovať aj poslaním e-mailu. E-mail možno poslať napríklad na e-mailovú adresu gdpr@gopall.com alebo na personalizovanú e-mailovú adresu zamestnancov Spoločnosti. Údaje, ktoré Spoločnosť získa poslaním vášho e-mailu (napr.: vaše meno, priezvisko, obchodné meno, váš e-mail a samotný text vašej správy), používa iba za účelom odpovede na Vašu otázku. Po ukončení spracovania Spoločnosť údaje vymaže. V rámci zákonom predpísanej archivácie sa údaje e-mailovej komunikácie uchovávajú najdlhšie 10 rokov.

Vaše údaje však Spoločnosť ukladá, ak s ňou na základe nadviazania kontaktu uzavriete zmluvu na základe Vašej registrácie v Platforme v súlade s VOP. V tomto prípade je spracovanie údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo prijatie predzmluvných opatrení. Vaše údaje Spoločnosť vymaže, ak uloženie vašich údajov už nie je po splnení zmluvy potrebné, iba ak by bola v zmysle právnych prepisov povinná uchovávať Vaše údaje dlhší čas.

Vaše údaje spoločnosť odovzdáva tretím osobám iba v prípade, ak to určujú právne predpisy.

3.2.3. Nadviazanie kontaktu prostredníctvom call centra:

Pokiaľ so spoločnosťou komunikujete prostredníctvom call centra Spoločnosť bude spracovávať vaše identifikačné a kontaktné údaje a záznamy o prebehnutej komunikácii vrátane nahrávok hovorov na základe oprávneného záujmu  Spoločnosti (teda bez vášho súhlasu) na účely:

 • vybavenia Vašich požiadaviek;
 • ak ste v Platforme registrovaný a Vaša požiadavka sa vzťahuje k službám poskytovaným prostredníctvom Platformy (vrátane Mobilnej aplikácie), môže Spoločnosť toto spracovanie realizovať na základe plnenia zmluvy s Vami;
 • evidencia Vašich požiadaviek, aby sme ich mohli kontrolovať, že ich plníme riadne a včas;
 • preukazovanie, že sme Vašu požiadavku prijali a vybavili

Pre tieto účely osobné údaje uchovávame po dobu 3 mesiacov. Pokiaľ ste v Platforme registrovaný, môže Spoločnosť údaje uchovať pre ochranu právnych nárokov počas trvania všeobecnej premlčacej doby 4 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracováva Spoločnosť Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení.

3.3. Registrácia a používanie služieb

Aby ste mohli využívať služby poskytované Spoločnosťou (používanie Platformy, ako aj podpornej Mobilnej aplikácie), tak je nevyhnutná Vaša registrácia.

Údaje získané v registračnom formulári ukladá Spoločnosť iba po dobu, počas ktorej využívate služby Spoločnosti ako Užívateľ, t.j. po dobu trvania uzatvorenej zmluvy medzi Vami a Spoločnosťou. V tejto súvislosti Spoločnosť spracováva, resp. môže dochádzať k spracovávaniu nasledujúcich údajov:

 • identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, užívateľské meno a heslo;
 • kontaktné údaje, nimi sa rozumejú osobné údaje, ktoré umožňujú Spoločnosti kontakt s Vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie, fakturačná adresa;
 • Vaše nastavenia, ktorými sa rozumejú údaje vo vašom Účte najmä (nie však výlučne) Vami zriadené Užívateľské prístupy (Administrátor, Dispečer, Vodič) vrátene ich oprávnení a informácií o ich činnosti, bankové spojenie, číslo bankového účtu – IBAN, daňová rezidencia;
 • údaje o Vašich Objednávkach, ktorými sú najmä údaje prebiehajúcich alebo ukončených službách poskytnutých Vám Spoločnosťou prostredníctvom Platformy;
 • údaje o Vašom správaní a osôb s Užívateľským prístupom pri používaní funkcií Platformy (vrátene Mobilnej aplikácie), ktoré používate najmä (nie však výlučne) Dopyty, Ponuky, Reakcie, Objednávky, ktoré si zobrazujete alebo zadávate alebo zasielate iným Užívateľom, odkazy, na ktoré klikáte a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prehliadate a prihlasujete sa do Platformy, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookie a podobných technológií pre identifikáciu zariadení.

4.  Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

4.1. Spoločnosť v rámci svojej činnosti spracováva osobné údaje pre rôzne účely a v rôznom rozsahu buď:

4.1.1. bez Vášho súhlasu:

 • podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t.j. spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej stranu je ste ako dotknutá osoba alebo, aby sa na základe vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy;
 • podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, t.j. spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Spoločnosti;
 • podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t.j. spracovávanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Spoločnosti.

4.1.2. na základe Vášho súhlasu podľa čl. 6 ods.1 písm. a), čl. 7 GDPR, ktorý vyjadríte napríklad zaškrtnutím políčka alebo potvrdením ikony.

4.2. Aké spracovanie môže Spoločnosť vykonávať bez Vášho súhlasu, závisí od toho, na aký účel príslušné spracovanie smeruje a v akej pozícii voči nám vystupujete – či ste len návštevníkom našej webovej stránky, alebo sa v Platforme zaregistrujete.

4.3. Ak navštívite webovú stránku:

Pokiaľ navštívite webovú stránku, do Vášho zariadenia sa ukladajú a následne z neho čítajú malé súbory ako cookies. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý sa ukladá vo vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku vášho počítača (resp. iného zariadenia napr. tablet, mobilný telefón a podobne). Niektoré cookies umožňujú Spoločnosti prepojiť Vaše aktivity počas prezerania našich webstránok od chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača, do okamihu, keď ho zatvoríte. Vo chvíli, keď zatvoríte okno internetového prehliadača, sa tieto cookies vymažú. Iné zostávajú v zariadení po nastavenú dobu a aktivujú sa zakaždým, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila. Ďalej sú používané pixelové značky (tiež známe ako web beacons), čo sú malé obrázky, ktoré majú podobnú funkciu ako cookies. Oproti cookies, ktoré sú ukladané na pevnom disku vášho počítača, sú pixelové značky pevnou súčasťou webových stránok. O všetkých týchto technológiách budeme pre zjednodušenie v tomto dokumente ďalej hovoriť ako o cookies. Ďalej v tomto dokumente budeme pre jednoduchosť hovoriť len o ukladaní.

Tieto webové stránky Spoločnosti používajú cookies v tomto rozsahu:

 • Transient Cookies (dočasné použitie)
 • Persistent Cookies (časovo obmedzené použitie)
 • Third-Party Cookies (od tretích poskytovateľov)
 • Flash-Cookies (trvalé použitie)

Transient Cookies sa automaticky vymažú pri zavretí prehliadača. Patria sem najmä Session-Cookies. Tieto ukladajú takzvané Session-ID, s pomocou ktorého možno rôzne otázky Vášho prehliadača priradiť k jednej spoločnej relácii. Vďaka tomu Vaše zariadenie rozozná, keď sa vrátite na webovú stránku. Session-Cookies sa vymažú, keď sa odhlásite alebo zavriete prehliadač.

Persistent Cookies sa vymažú automaticky po vopred zadanej dobe, ktorá môže byť u jednotlivých cookies rôzna. Cookies môžete v bezpečnostných nastaveniach Vášho prehliadača kedykoľvek vymazať.

Nastavenie Vášho prehliadača môžete konfigurovať v súlade s Vašimi požiadavkami a napríklad odmietnuť prijatie Third-Party-Cookies alebo všetkých cookies. Upozorňujeme Vás však na skutočnosť, že prípadne nebudete môcť použiť všetky funkcie webovej stránky, resp. Platformy (vrátane Mobilnej aplikácie).

Používané Flash-Cookies nezaznamená Váš prehliadač, ale Váš zásuvný modul Flash. Tieto cookies ukladajú nevyhnutné údaje nezávisle od Vami používaného prehliadača a nemajú automatický dátum uplynutia platnosti. Ak si neprajete spracovanie Flash-Cookies, musíte inštalovať príslušný softvér.

V tejto súvislosti v cookies Spoločnosť nezhromažďuje, ani neukladá žiadne osobné údaje a nepoužíva žiadne techniky, ktoré spájajú informácie získané pomocou cookies s údajmi o Užívateľovi.

4.4. Ak sa zaregistrujete a používate funkcie Platformy

Aby ste sa mohli zaregistrovať, musíte navštíviť webovú stránku, preto sa Vás týkajú informácie opísané v časti ,,Ak navštívite webovú stránku“. V prípade, že sa zaregistrujete, potom navyše vykonáva Spoločnosť nasledujúce spracovanie:

4.4.1. Spracovanie na základe plnenia zmluvy

Zmluva, o ktorú sa toto spracovanie Spoločnosťou opiera, vzniká vytvorením Vášho Účtu. Ak si vytvoríte Účet v Platforme na webovej stránke, spracovávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje, Vaše nastavenia, údaje o Vašich Objednávkach, údaje o Vašom správaní a osôb s Užívateľským prístupom, na základe plnenia zmluvy s Vami (bez vášho súhlasu), aby Spoločnosť mohla viesť Váš užívateľský Účet a za účelom sprostredkovania služby výmeny PREPRAVNÝCH OBALOV s inými Užívateľmi prostredníctvom Platformy, čo zahŕňa najmä:

 • vzájomnú identifikáciu Užívateľov potrebnú na poskytnutie služby výmeny PREPRAVNÝCH OBALOV prostredníctvom Platformy,
 • umožnenie vytvárania Dopytov, Ponúk a Reakcií užívateľov Platformy za účelom uzatvorenia, realizácie a ukončenia Objednávky medzi Užívateľmi,
 • umožnenie vzájomnej výmeny informácií a dokumentov medzi Užívateľmi za účelom realizácie Objednávok prostredníctvom Platformy,
 • určenie aktuálnej polohy (miesta), ktoré slúži Vodičovi na vyloženie/prevzatie PREPRAVNÝCH OBALOV z určeného miesta,
 • v súvislosti s uskutočňovaním ,,transakcií“ v rámci Kreditu na Vašom Účte zriadenom v Platforme a to v závislosti od realizovaných Objednávok,
 • v súvislosti s Vašim vytváraním Užívateľských prístupov pre Administrátorov, Dispečerov a Vodičov,
 • v súvislosti s Vašimi ďalšími požiadavkami, s ktorými sa na Spoločnosť obrátite.

Pre tento účel osobné údaje Spoločnosť používa po dobu existencie vášho Účtu, ktorý môžete kedykoľvek vymazať a zrušiť tak Vašu registráciu.

4.4.2. Spracovanie na základe oprávneného záujmu

Ak si vytvoríte Účet v Platforme na webovej stránke, spracováva Spoločnosť Vaše identifikačné a kontaktné údaje, Vaše nastavenia, údaje o Vašich Objednávkach a údaje o Vašom správaní a osôb s Užívateľským prístupom aj na základe jej oprávneného záujmu (teda bez Vášho súhlasu), z dôvodu, že Spoločnosť má oprávnený záujem na vylepšovaní Platformy (vrátane Mobilnej aplikácie), najmä zlepšovaní dizajnu Platformy  (vrátane Mobilnej aplikácie) a optimalizácii jej obsahu a funkcií, ako aj na ochrane Užívateľov počas využívania služieb poskytovaných cez Platformu (vrátane Mobilnej aplikácie). Údaje preto Spoločnosť využíva aj na nasledovné účely:

 • informovanie o zmenách v Platforme (vrátane Mobilnej aplikácie) a o aktualizácii podmienok používania Platformy (vrátane Mobilnej aplikácie), a to formou zasielania oznámení do schránky správ v Platforme alebo na emailovú adresu Užívateľa,
 • promovanie noviniek v Platforme (vrátane Mobilnej aplikácie), napr. pridanie nových filtrov, funkcií a pod., a to zobrazením informácie o danej novinke priamo v Platforme (vrátane Mobilnej aplikácie) prípadne zaslaním oznámenia;
 • kontrolu dodržiavania podmienok používania Platformy (vrátane Mobilnej aplikácie) a odhaľovanie ich porušení;
 • priebežné monitorovanie kvality služieb sprostredkovaných cez Platformu (vrátane Mobilnej aplikácie), riešenie problémov s kvalitou služieb a prijímanie opatrení na nápravu;
 • prevenciu a odhaľovanie nezákonného konania počas využívania služieb sprostredkovaných cez Platformu (vrátane Mobilnej aplikácie), vrátane použitia na účely vyšetrovania a stíhania príslušnými orgánmi;
 • kontrola riadneho plnenia zmluvy uzatvorenej medzi Vami a Spoločnosťou (napr. kontrola riadneho plnenia zmluvných povinností),
 • ochrana právnych nárokov (najmä preukazovanie, uplatňovanie, obhajoba právnych nárokov v správnych, súdnych, mimosúdnych, arbitrážnych a iných konaniach), kde je oprávneným záujmom zabránenie vzniku škôd.
 • za účelom ochrany právnych nárokov, vnútornej evidencie a kontroly;

4.5. Plnenie zákonných povinností

Osobné údaje (v obmedzenom rozsahu) spracúva Spoločnosť aj za účelom plnenia fakturačných a iných povinností podľa príslušných právnych predpisov, najmä (nie však výlučne): zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty a pod. V takomto prípade je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou a ich neposkytnutie by malo za následok nemožnosť, resp. ukončenie poskytovania služieb prostredníctvom Platformy (vrátane Mobilnej aplikácie). Ak Vaše osobné údaje Spoločnosť spracováva práve z tohto dôvodu, nemusí získať pre takéto spracovanie Váš súhlas. Na tomto právnom základe spracováva Spoločnosť Vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o Vašich Objednávkach a údaje o Vašom správaní a osôb s Užívateľským prístupom.

4.6. Spracovanie na základe vášho súhlasu

Reklamné ponuky a komerčné oznámenia (newsletter) zasiela Spoločnosť iba Užívateľom, ktorí sa prihlásili na jeho odber. Ak máte záujem odoberať newsletter, je potrebné, aby ste na to dali svoj súhlas, t.j. prihlásili sa na jeho odber. Pri prihlasovaní na odber newslettra je potrebné zadať Vašu e-mailovú adresu. Prihlásením sa na odber newslettra súhlasíte so spracúvaním emailovej adresy na marketingové účely, t.j. na ponúkanie výrobkov a služieb, zasielanie komerčných informácií a pod. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas s odberom newslettra môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz na konci každého e-mailu, ktorý je Vám zasielaný v súvislosti s odoberaním newslettra.

5. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

5.1. Všetky spomenuté osobné údaje spracováva Spoločnosť ako prevádzkovateľ. To znamená, že Spoločnosť určuje hore vymedzené účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďuje, určuje prostriedky spracovania a zodpovedá za ich riadne vykonanie.

5.2. K spracúvaním údajom majú prístup poverení zamestnanci Spoločnosti.

5.3. Spoločnosť údaje poskytuje registrovaným Užívateľom platformy navzájom a to výlučne v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na sprostredkovanie uzavretia Objednávky o sprostredkovaní výmeny PREPRAVNÝCH OBALO. Iným Užívateľom na tento účel Spoločnosť poskytuje min. nasledovné údaje: meno a priezvisko, obchodné meno, adresa/sídlo, IČO, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie/prevzatie PREPRAVNÝCH OBALOV a o Vodičovi Užívateľa jeho meno, priezvisko, ŠPZ vozidla, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Poskytovanie aj ďalších údajov je možné a závisí od nastavení, ktoré si Užívateľ sám zadal priamo v Platforme.

5.4. Vaše osobné údaje spracúva Spoločnosť aj prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí pre ňu zabezpečujú plnenie zmluvných povinností a zabezpečovanie služieb súvisiacich s Platformou vrátene Mobilnej aplikácie. Tieto osoby spracúvajú osobné údaje na účely, ktoré sú popísané v časti ,,Účel a právny základ spracúvania osobných údajov“.Títo sprostredkovatelia sú:

 • poskytovatelia cloudových služieb – Amazon Web Services EMEA SARL, 38 AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855 LUXEMBOURG, VAT LU 26888617, podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu https://aws.amazon.com/privacy/;
 • prevádzkovatelia marketingových nástrojov – Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;
 • Facebook Inc. Facebook 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025 USA, podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu:https://cs-cz.facebook.com/about/privacy;
 • LinkedIn Headquarters 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043 USA, podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;

Tieto spoločnosti budú mať prístup k nevyhnutným osobným údajom a nemôžu ich však použiť na žiadne iné účely a sú povinné tieto osobné údaje spracúvať v súlade s platnými právnymi predpismi.

6.   Zdroj získania osobných údajov

6.1. Osobné údaje väčšinou získava Spoločnosť priamo od Vás prostredníctvom webovej stránky, keď používate funkcie Platformy (vrátane Mobilnej aplikácie), od osôb, ktorým ste udelili užívateľský prístup k Vášmu Účtu alebo pri komunikácii s vami. Niektoré ďalšie údaje môžeme obdržať aj od iných Užívateľov Platformy alebo od partnerov Spoločnosti, napr. bánk a pod.

6.2. Vo väčšine prípadov Spoločnosť spracováva údaje, ktoré poskytnete v rámci Vašej registrácie v Platforme, vytváraní a používaní Účtu, zadávaní vašich Ponúk, Dopytov, Reakcií a vytváraní Objednávok za účelom sprostredkovanie služieb výmeny PREPRAVNÝCH OBALOV medzi Užívateľmi navzájom. Osobné údaje priamo od Vás získavame tiež sledovaním Vášho správania na našom webe a pri čítaní správ zasielaných prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailovej komunikácie alebo v rámci telefonickej komunikácie.

7.  Zasielanie údajov mimo EÚ

7.1. Vaše osobné údaje Spoločnosť spracúva primárne v rámci členských štátov EÚ. Vzhľadom na to, že úroveň ochrany osobných údajov v rámci členských štátov EÚ bola zosúladená prijatím GDPR, Vaše osobné údaje budú v prípade takéhoto prenosu primerane chránené.

7.2. Spoločnosť môžeme Vaše údaje odovzdať tiež do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Ak bude nevyhnutné vykonať prenos osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nepatrí medzi krajiny zaručujúce primeranú úroveň ochrany, zabezpečíme, aby takýto prenos osobných údajov podliehal primeraným bezpečnostným opatreniam, napr. vo forme štandardných zmluvných doložiek vydaných Európskou komisiou, ktoré zabezpečia úroveň ochrany osobných údajov ekvivalentnú s právnymi predpismi EÚ. Vaše osobné údaje Spoločnosť nezverejňuje.

8.  Aké máte práva pri spracovaní osobných údajov

Vo vzťahu k svojim osobným údajom máte viacero práv:

8.1. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Ak udelíte Spoločnosti súhlas so spracovaním určitých údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu e – mailom na adresu gdpr@gopall.com alebo poštou na aktuálnu adresu sídla Spoločnosti zapísanú v obchodnom registri a to bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na oprávnenie Spoločnosti spracovávať osobné údaje, pokiaľ je toto založené na inom právnom základe, než je súhlas so spracovaním.

8.2. Právo na prístup k údajom

Máte právo kedykoľvek požadovať potvrdenie o tom, či Vaše osobné údaje Spoločnosť spracúva, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom (kópiu osobných údajov) a informácie o podmienkach ich spracúvania. Zjednodušene povedané máte právo vedieť, aké údaje o Vás Spoločnosť spracováva, za akým účelom, po akú dobu, kde Vaše osobné údaje získava, komu ich odovzdáva, kto ich okrem Spoločnosti spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente ,,Zásady ochrany osobných údajov GOPALL“. Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje sa o Vás spracovávajú, môžete požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú zo strany Spoločnosti spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup môžete Spoločnosť požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, pričom každá kópia Vám bude poskytnutá za poplatok zodpovedajúci primeraným nákladom. Tieto informácie poskytne Spoločnosť spravidla do jedného mesiaca odo dňa prijatia takejto žiadosti. Spoločnosť má právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom.

8.3. Právo na opravu

V prípade nesprávnych alebo neúplných údajov máte právo požiadať o ich opravu alebo doplnenie. Aktualizáciu Vašich údajov, ktoré ste zadali pri registrácii, môžete vykonať aj sami priamo v Platforme v časti nazvanej „Správa spoločnosti“. Ak máte problém s aktualizáciou údajov, kontaktujte Spoločnosť prostredníctvom kontaktných údajov na webovej stránke.

8.4. Právo na vymazanie

V niektorých prípadoch máte právo, aby Spoločnosť Vaše osobné údaje vymazala. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu Spoločnosť vymaže, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely Spoločnosťou spracovávané;
 • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, na ktorých spracovanie je Váš súhlas nevyhnutný a zároveň Spoločnosť nemáme iný zákonný dôvod, prečo tieto údaje potrebuje naďalej spracovávať;
 • Spoločnosťou vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi;
 • namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby Spoločnosť splnila zákonnú povinnosť,
  pokiaľ spracúvanie nie je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • využijete svoje právo namietať proti spracovaniu (pozri nižšie časť ,,Právo namietať voči spracovaniu“) osobných údajov, ktoré spracováva Spoločnosť na základe jej oprávnených záujmov a Spoločnosť zistí, že už žiadne takéto oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali nemá.

Osobné údaje musia byť vymazané, aby Spoločnosť splnila zákonnú povinnosť,
pokiaľ spracúvanie nie je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Majte prosím na pamäti, že aj keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že Spoločnosť ihneď zmažeme všetky Vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž nepovoľuje, ak spracovanie vašich osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie inej právnej povinnosti Spoločnosti alebo určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov Spoločnosti (viď. časť ,,Účely a právny základ spracúvania osobných údajov“).

8.5. Právo na obmedzenie spracovania

V niektorých prípadoch môžete využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo Vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu Vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania – v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov je Spoločnosť povinná obmedziť keď:

 • popierate presnosť osobných údajov, kým sa dohodneme, aké údaje sú správne;
 • Vaše osobné údaje Spoločnosť spracováva bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale Vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenie (napr. ak očakávate, že by ste Spoločnosti v budúcnosti takéto údaje aj tak poskytli);
 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné pre uvedené účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo
 • namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu, a to počas overovania, či je daný oprávnený dôvod na ich ďalšie spracúvanie. Právo na námietku je podrobnejšie popísané nižšie v bode ,,Právo namietať“. Po dobu, počas ktorej Spoločnosť zisťuje, či je Vaša námietka oprávnená, tak je povinná spracovanie Vašich osobných údajov obmedziť.

8.6. Právo na prenositeľnosť

Vaše údaje, ktoré ste poskytli Spoločnosti pre účely plnenia zmluvy alebo na základe súhlasu, a ktoré spracúva Spoločnosť automatizovanými prostriedkami, môžete nechať preniesť do inej organizácie, pokiaľ je to technicky možné. Aby bolo možné Vaše údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracováva Spoločnosť automatizovane v elektronických databázach.

8.7. Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu Spoločnosti. V prípade takejto námietky prestane Spoločnosť Vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebude daný nevyhnutný oprávnený dôvod na ich ďalšie spracúvanie alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

8.8. Právo na vysvetlenie automatizovaného rozhodnutia

Máte právo dostať vysvetlenie rozhodnutia, ktoré bolo prijaté výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobným spôsobom významne ovplyvňujú. Máte právo vyjadriť svoje stanovisko k danému rozhodnutiu a následne (podľa potreby) právo napadnúť automatizované individuálne rozhodnutie a prípadne žiadať o ľudský zásah zo strany Spoločnosti.

8.9. Právo podať sťažnosť

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté Vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracováva Spoločnosť neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti Spoločnosťou vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

9. Ako je možné uplatniť jednotlivé práva

9.1. V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame, máte vyššie uvedené práva. Tieto práva môžete uplatniť zaslaním žiadosti na adresu gdpr@gopall.com.

9.2. Vašu žiadosť vybaví Spoločnosť bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti Vašej požiadavky je Spoločnosť oprávnená túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení Vás samozrejme bude Spoločnosť informovať.

10. Doba uchovávania

10.1. Vaše údaje, ktoré ste nám poskytli, uchovávame po dobu trvania zmluvy, t.j. zmluvného vzťahu medzi Vami a Spoločnosťou.

10.2. Spracúvanie údajov môžete kedykoľvek ukončiť a to tak, že môžete kedykoľvek a bez udania dôvodu požiadať Spoločnosť prostredníctvom funkcie Platformy o ukončenie/zrušenie svojej registrácie a odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov, čo bude mať za následok zrušenie Vašej registrácie v Platforme, t.j. Účtu a Užívateľských prístupov do Platformy (vrátene prístupov do Mobilnej aplikácie) a výmaz Vašich osobných údajov.

10.3. K ukončeniu spracúvania osobných údajov dochádza aj v prípade, ak dôjde k jednostrannému ukončeniu zmluvy odstúpením od zmluvy alebo výpoveďou zmluvy zo strany Spoločnosti v zmysle VOP, čo bude mať za následok zrušenie Vašej registrácie v Platforme, t.j. Účtu a Užívateľských prístupov do Platformy (vrátene prístupov do Mobilnej aplikácie) a výmaz Vašich osobných údajov.

10.4. Beriete na vedomie, že na účely prípadného vyšetrovania príslušnými orgánmi si Spoločnosť uchováva zálohovanú kópiu vašich údajov vo svojom systéme ešte po dobu 30 dní od skončenia Vašej registrácie v Platforme. V rámci zákonom predpísanej archivácie sa údaje uchovávajú najdlhšie 10 rokov, ak nie je právnymi predpismi určená dlhšia doba archivácie.

10.5. Osobné údaje, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností Spoločnosti, uchováva Spoločnosť po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.

11.     Bezpečnosť údajov

11.1     Na ochranu Vašich údajov pred neoprávneným prístupom alebo manipuláciou Spoločnosť prijala potrebné technické a organizačné opatrenia. Tieto opatrenia zahŕňajú potrebné softvérové a hardvérové zabezpečenie, vrátane ochrany firewall a šifrovania údajov. Tieto bezpečnostné opatrenia sú pravidelne prispôsobované a priebežne optimalizované tak, aby udržali krok s najnovším technologickým vývojom.

12. Aktualizácie

12.1. Spoločnosť procesy spracúvania a ochrany osobných údajov pravidelne kontroluje a reviduje a preto môže z času na čas dochádzať k aktualizovaniu týchto Zásad ochrany osobných údajov. Ak takáto aktualizácia bude zahŕňať podstatné zmeny, bude Vás Spoločnosť o tom informovať. Aktuálne platná verzia Zásad ochrany osobných údajov bude vždy zverejnená na webovej stránke gopall.com.

12.2. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 25.11.2019.