Často kladené otázky

Čo je to depozit a na čo slúži?

Depozit je finančná zábezpeka slúžiaca ako protihodnota za palety alebo iné obaly. Slúži na krytie hodnoty paliet, ktoré dopravca prijal od iného dopravcu na vyrovnanie svojho paletového dlhu. Pri odovzdávaní paliet za iného dopravcu sa tento kredit pripíše dopravcovi, ktorý palety odovzdal.

Aký obnos si mám poslať ako depozit na môj účet na GOPALL?

Je to individuálne. Ak potrebujete, aby za vás niekto doručil 50 paliet do času, kým ich viete vy sami tiež odovzdať, je táto hodnota 350 EUR. Taktiež je možné si dohodnúť storno poplatky, ktoré budú do ukončenia objednávky blokované na platforme, plus poplatky za použitie platformy GOPALL v sume 0,09 – 0,18 EUR za paletu v závislosti od spôsobu platenia poplatku. Odporúčame si nabiť kredit v hodnote 350 EUR, aby ste pohodlne mohli dohodnúť výmenu paliet za celovozovú prepravu. /33 Europaliet/. Depozit za jednotlivé typy obalov nájdete tu.

Určujú si strany sami hodnotu za paletu alebo iný obal?

Nie. Hodnota palety alebo depozit za paletu je určená systémom. Zodpovedá hodnote použitej palety alebo iného obalu v bezproblémovom stave bez zjavných poškodení.

Kedy sa mi depozit vráti a v akej výške?

O vrátenie depozitu môžete požiadať kedykoľvek online cez platformu. Depozit, ktorý nie je alokovaný v neukončených transakciách vám odošleme na účet maximálne na druhý pracovný deň od požiadania o vyplatenie. Peniaze posielame vždy na firemný účet, ktorý je zadaný v platforme.

V prípade, ak máte kredit vo väčšej výške ako depozit, ktorý ste poslali do platformy, nakoľko ste odovzdali viac obalov ako prijali, vrátime vám sumu depozitu po odpočítaní poplatkov, ktoré ste platili za využitie platformy GOPALL. Kredit nad rámec depozitu si môžete čerpať v tom istom type obalu ako ste odovzdali.

Prečo neviete vrátiť peniaze /depozit/ za naviac odovzdané palety /obaly/?

GOPALL funguje na báze depozitu za obal v režime obalového konta. Depozit slúži na krytie hodnoty obalov. Podľa zákona nemôžeme vrátiť depozit vo väčšej výške ako sme prijali, nakoľko by išlo o predaj.

Čo je obalové konto?

Obalovým kontom pre účely platformy GOPALL sa rozumie evidencia jednotlivých typov vratných obalov. V obalovom konte na platforme GOPALL sa eviduje depozit celkovo, depozit alokovaný v určitých typoch obalov a dlhy jednotlivých obalov podľa typu. Pre uľahčenie práce a prehľadnosť sme vypracovali záložku “Koľko môžem objednať?”, ktorá slúži ako rýchla informácia o vašej celkovej možnosti si objednať doručenie ktoréhokoľvek typu obalu bez nutnosti zdĺhavo vypočítavať skutočný stav vašej bilancie.

V čom sa líšite od paletového poolingu?

Pooling je služba zameraná hlavne na výrobné a obchodné spločnosti. Pooling funguje tak, že dodá palety na miesto, kde má firma výrobu alebo balí tovar a tieto palety vyzdvihuje tam, kde sa tovar vyložil. Spoplatňuje prvotné dodanie, čas, ktorý sa palety používajú, vyzdvihnutie a dopravu. GOPALL je platforma zameraná predovšetkým na dopravné spoločnosti, nakoľko je na ne prenesená povinnosť výmeny paliet.

Na čo slúži mobilná aplikácia?

Mobilná aplikácia je určená pre vodičov a slúži na urýchlenie komunikácie a dokumentácie jednotlivých dodaní paliet alebo iných obalov. Aplikácia je dostupná (bezplatne) pre zariadenia Android a iOS. Prístup do aplikácie zriadite vašim vodičom priamo cez platformu GOPALL. Následne vidí vodič v aplikácií objednávky ktoré má vybaviť. Každá objednávka obsahuje meno spoločnosti a adresu, kam majú byť palety doručené. Po doručení vie doplniť údaje o počte skutočne odovzdaných paliet, nahrať doklad o odovzdaní a poslať ho priamo do platformy GOPALL disponentovi. O novej objednávke je vodič notifikovaný aj SMS správou (taktiež bezplatné).

Koľko stojí používanie platformy GOPALL a mobilnej aplikácie GOPALL?

Za používanie platformy a mobilnej aplikácie GOPALL neplatíte. Môžete vytvoriť akýkoľvek počet používateľov platformy. Takisto môžete aplikáciu GOPALL nainštalovať na neobmedzený počet zariadení. V platforme GOPALL platíte len za to, čo reálne využívate – poplatok za sprostredkovanie paletovej výmeny.

Čo je dopyt?

Pod dopytom rozumieme stav, keď dopravca potrebuje vrátiť palety na adresu svojej nakládky alebo iné miesto, kde mu vznikol dlh a požiada cez platformu GOPALL ostatných dopravcov, aby tieto palety v jeho mene vrátili. Skrátka, ide o situáciu, kedy dopravca palety či iný typ obalov potrebuje.

Čo je ponuka?

Ponuka vzniká, ak dopravcovi ktorý realizoval prepravu s výmenou paliet, vrátia palety na mieste vykládky a chce ich niekde odovzdať. V tomto prípade vytvorí ponuku paliet, v ktorej definuje, kde palety má a v akom okolí je ich ochotný priviezť. Ponuku je možné vytvoriť aj vopred pred samotným realizovaním prepravy, aby bol dostatok času dohodnúť paletovú výmenu s dopravcom, ktorý v okolí palety potrebuje a minimalizoval sa prestoj.

Čo je reakcia?

Platforma GOPALL umožňuje reálne celý proces dodania alebo prevzatia obalov realizovať online a robiť tzv. reakciu na dopyt alebo ponuku online v reálnom čase. Reakcia slúži na oslovenie partnera a obsahuje informácie o tom, medzi akou ponukou a dopytom navrhujete výmenu paliet. Reakcie si dokážete prezerať pre každú ponuku a dopyt a po vašom uvážení pokračovať na objednávku, alebo reakciu jednoducho zamietnuť. Platforma GOPALL vám však umožňuje sa s partnerom dohodnúť aj telefonicky (alebo emailom) a preskočiť rovno na vystavenie objednávky. V každom prípade vám ale odporúčame používať reakcie, nakoľko vám vedia uľahčiť ďalšie kroky v platforme GOPALL (ako napríklad automatické zamietnutie návrhov ostatných dopravcov na ten istý dopyt / ponuku v prípade, ak s niektorým uzatvoríte objednávku).

Na čo slúži objednávka?

Objednávka je dokument, ktorý vytvára dopytujúca strana /ten, kto palety potrebuje/ ponúkajúcej strane /tomu, kto palety má/. Vytvára sa online a definujú sa v nej všetky náležitosti: komu je určená, miesto odovzdania, špecifikácia počtu a typu obalov, termín, do ktorého je potrebné obaly odovzdať, akou formou bude rozdelený poplatok platforme a taktiež sa dajú nastaviť storno poplatky pre obe strany v prípade nedodržania alebo zrušenia objednávky.

Čo ak platformu GOPALL nepoužívam dlhší čas?

Nič sa nedeje. Vaše konto ostáva aktívne až do doby, kým sa ho rozhodnete sami zrušiť. Za aktívne konto sa neúčtujú žiadne poplatky.

Kde v Gopall nájdem údaje potrebné na platbu (IBAN, SWIFT atď.)?

IBAN: SK29 1100 0000 0029 4307 6982 , SWIFT: TATRSKBX.

Tieto údaje takisto nájdete po prihlásení do platformy GOPALL v sekcii správa kreditov. Keď dobíjate kredit prevodom na účet, nezabudnite uviesť referenciu platiteľa. Ako referenciu platiteľa uvádzajte ID vašej spoločnosti (má tvar CO-XXXXX).

Prečo musím dokladovať vlastníctvo bankového účtu?

Na základe zákonov EU o ochrane pred legalizáciou prijímov z trestnej činnosti a ochranou pred financovaním terotizmu je potrebné preukázať, že peňažné prostriedky použité ako depozit posielame späť na účet, ktorý preukázateľne vlastní používateľ, ktorý oň žiada. Pre urýchľenie procesu overenia údajov spoločnosti Vás preto žiadame o doloženie dokladu alebo hlavičky výpisu z účtu potvrdzujúceho, že vlastníkom účtu je Vaša spoločnosť. Doklad môžete nahrať priamo v platforme pri vypĺňaní údajov o Vašej spoločnosti.

Sú moje osobné údaje dostatočne chránené?

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto tieto údaje a údaje o vašich partneroch máte možnosť vidieť iba vy a vaša spoločnosť. Osobné údaje vyžadujeme len na účely registrácie v záujme poskytovania našich služieb a podpory. Vaše osobné údaje nie sú nikdy poskytované tretím stranám.

Ručíte za kvalitu paliet alebo iných obalov alebo za nezrovnalosti pri odovzdávaní?

Nie za kvalitu paliet ani iných obalov neberieme záruku. Platforma slúži na kooperáciu medzi spoločnosťami a zodpovednosť za počet a kvalitu odovzdaných paliet alebo iných obalov je v kompetencii jednotlivých registrovaných. Odporúčame si už pri dohadovaní prepravy stanoviť jasné pravidlá pri odovzdávaní a preberaní paliet aby ste sa vyhli komplikáciám. Paleta alebo iný obal by mal pri odovzdaní alebo preberaní byť v stave, ktorý zodpovedá použitému ale nie poškodeného obalu. GOPALL ručí za to, že podmienky dohodnuté v objednávke medzi ponúkajúcim a dopytujúcim budú systémom GOPALL naplnené ako je to uvedené: tj. depozit a prípadne aj storno poplatky/sankcie/ budú pripísané resp. odpísané podľa zmluvných podmienok.

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku?

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať emailom: hello@gopall.com alebo telefonicky: +421 948 229 905.
Budeme sa vám snažiť odpovedať obratom.

Zaujalo vás riešenie GOPALL?

Vytvoriť účet zadarmo